Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Barbara Dziuk, Grzegorz Wojciechowski, Barbara Bartuś, Witold Czarnecki, Agnieszka Soin, Iwona Arent, Adam Andruszkiewicz - PiS
w sprawie realizacji rządowego programu Polska Cyfrowa
- do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
66 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Program rządowy ˝Polska cyfrowa˝ jest to program bardzo istotny, ponieważ zapewnia budowę szerokopasmowej sieci do punktów adresowych stanowiących białe plamy na mapie dostępu do Internetu. Jest to o tyle istotne, ponieważ widzimy - i wynika to i z rozmów, i ze spotkań - że są oczekiwania zarówno samorządów, jak i osób prywatnych, aby to zadanie było jak najszybciej realizowane. Mamy XXI w. i bardzo istotną kwestią jest szybki Internet. Różne samorządy dają darmowy dostęp do Internetu i tutaj synchronizowanie działań rządowych i samorządowych jest bardzo istotne.

    Równie istotnym elementem jest to, aby doposażać jednostki terytorialne, jednostki rządowe w sprzęt komputerowy, który jest obecnie bardzo wysokiej jakości, i ten okres roku czy 2 lat stanowi wielkie wyzwanie dla Ministerstwa Cyfryzacji, to są naprawdę bardzo duże nakłady finansowe. Chciałabym zapytać pana ministra, jak wygląda kwestia organizowania konkursów, na jakich płaszczyznach jest to ustalane, jakie są przewidziane kwoty do uzyskania przez samorządy, ale też przez inne jednostki, przez organizacje pozarządowe.

    Myślę, że wspólnie powinnyśmy działać, aby wyeliminować białe plamy na mapie, ale też rozszerzyć zasięg telefonii komórkowej w tych miejscach, gdzie jest Polska powiatowa, biedniejsze samorządy. Tutaj trzeba z wielką troską podejść do tematów bardzo istotnych (Dzwonek), aby nie wykluczać żadnego rejonu z ˝Polski cyfrowej˝. Dziękuję.

6. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz:

    Bardzo serdecznie dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Państwo Parlamentarzyści! Na wstępie chciałbym podziękować za to pytanie państwu parlamentarzystom, ja niewątpliwie także się zgadzam z tezą postawioną w tym pytaniu. My od roku 2015, kiedy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości przejęliśmy odpowiedzialność za polskie państwo, z pewnością nadrabiamy w bardzo szybkim tempie kwestie związane z cyfryzacją, informatyzacją, dostępem do szerokopasmowego Internetu, ale także wyposażaniem Polski - i rządowej, i lokalnej - w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, także jednostek podległych, tak aby ˝Polska cyfrowa˝ była nie tylko hasłem, ale także funkcjonowała w naszej XXI-wiecznej rzeczywistości.

    Szanowni Państwo! Jeśli chodzi o doposażanie np. jednostek samorządu terytorialnego w sprzęt komputerowy, szkolenia dla pracowników, szkolenia dla pracowników jednostek podległych, zakup sprzętu również dla jednostek podległych, zakup oprogramowania czy też kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, to w tym roku uruchomiliśmy program ˝Cyfrowa gmina˝. Jest to bardzo duży program, realizowany w skali ogólnokrajowej.

    Program ˝Cyfrowa gmina˝ - który ma niezwykle wysoki budżet, ponieważ mówimy o łącznej kwocie 2 mld zł - jest dedykowany dla wszystkich samorządów w Polsce. Wszystkie samorządy w naszym kraju, które zgłoszą się do programu ˝Cyfrowa gmina˝, będą mogły uzyskać środki w kwocie od 100 tys. zł do 2 mln zł dofinansowania - tak jest, dla poszczególnego samorządu - które będą mogły wydatkować właśnie na zakup sprzętu, szkolenia dla swoich pracowników, zakup oprogramowania, również zakup sprzętu do pracy, a także oczywiście nauki zdalnej.

    Pan minister Janusz Cieszyński kładzie również bardzo mocny nacisk na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. W programie ˝Cyfrowa gmina˝ jest zawarty dość obligatoryjny komponent, który zakłada, że każdy z samorządów, który będzie brał udział w programie ˝Cyfrowa gmina˝ i który uzyska te środki, będzie miał jeden obowiązek, czyli zakup audytu cyberbezpieczeństwa. Ten audyt pokaże, w jakim zakresie dana jednostka samorządu terytorialnego powinna poprawić swoje bezpieczeństwo w sieci, w zakresie korzystania z serwerów, z rejestrów, oczywiście z e-usług, które także każdy samorząd wprowadza. To w skali naszego państwa, myślę, będzie bardzo dobrym krokiem. Także warto podkreślić, że w czasie kiedy organizujemy spotkania we wszystkich województwach naszego kraju z samorządowcami, właśnie w ramach programu ˝Cyfrowa gmina˝, wszędzie tam przy okazji prowadzone są dla pracowników samorządów szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zawsze na takie szkolenie, takie spotkanie, które jest oczywiście bezpłatne, zapraszani są przedstawiciele wszystkich samorządów.

    Chciałbym także podkreślić, że jesteśmy również wrażliwi na to, o czym mówiła pani poseł - staramy się wspierać zwłaszcza Polskę lokalną, te najbiedniejsze, najmniejsze gminy. Celowo został ustalony wskaźnik podatkowy G, który wpływa na kwotę, jaką dostaną dane samorządy, które ubiegają się o te środki. Ten wskaźnik podatkowy G preferuje te mniejsze, biedniejsze gminy. Dzięki temu te biedniejsze gminy mają zagwarantowane, że dostaną z pewnością minimum 100 tys. zł. Ale z mojego doświadczenia wynika, że często jest tak, że przeciętne polskie miasto powiatowe może liczyć na kwotę minimum 0,5 mln zł, co jest jednak dużym dofinansowaniem, bo za to, tak jak mówiłem wcześniej, może być bezpośrednio kupowany sprzęt czy też mogą być realizowane przez JST inne zadania. Zajmujemy tutaj stanowisko, jeszcze raz chciałbym to podkreślić, że wszystkie samorządy w Polsce te środki otrzymają.

    Jeśli chodzi o dostęp do szybkiego, szerokopasmowego Internetu, to nadrobiliśmy także mocno zaległości związane z cyfryzacją szkół w ramach wdrażania ogólnopolskiej sieci edukacyjnej OSE. Naszym celem jest podłączenie do szybkiego, bezpłatnego, bezpiecznego szerokopasmowego Internetu ok. 200 tys. szkół w naszym kraju. Każda szkoła, która zgłosi się do tegoż programu, otrzyma takie wsparcie, oczywiście darmowe. Natomiast jeśli chodzi o dostęp gospodarstw domowych do szerokopasmowego, szybkiego Internetu, to tutaj, także walcząc z wykluczeniem cyfrowym, uruchomiliśmy w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego ˝Polska cyfrowa˝ na lata 2014-2020 dofinansowanie na realizację inwestycji umożliwiających świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s gospodarstwom domowym oraz o przepustowości co najmniej 100 Mb/s szkołom gminnym, ośrodkom kultury, jednostkom ochotniczej straży pożarnej. Wsparcie w postaci dotacji udzielane było przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w procesie konkursowym wyłącznie na projekty realizowane na obszarach wykluczonych cyfrowo, na których nie istniały sieci szerokopasmowe umożliwiające świadczenie usług w zakresie ww. przepustowości, których wdrożenie nie będzie planowane na zasadach komercyjnych przez najbliższe 3 lata.

    I tu, szanowni państwo, jeśli chodzi o liczby, udzielono dofinansowania o wartości łącznej 4 mld zł. Z tego wypłaciliśmy już ponad 2,5 mld zł. Całkowita wartość dofinansowanych projektów będzie wynosiła niemal 7 mld zł. Dostęp do szybkiego Internetu, w 90% światłowodowego, otrzyma łącznie ponad 2 mln gospodarstw domowych w całej Polsce, a także 13 tys. szkół oraz ośrodków gminy, kultury czy jednostek ochotniczej straży pożarnej. Do dziś w ramach tych działań zapewniliśmy dodatkowo dostęp dla niemal 1 mln gospodarstw domowych. Projekty w przeważającej większości są realizowane na obszarach wiejskich w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców.

    I szanowni państwo, jeśli chodzi także o dalsze działania, tutaj bardzo mocno chciałbym podkreślić, że one będą kontynuowane, dlatego że chociażby w Krajowym Planie Odbudowy zabezpieczyliśmy łącznie kwotę ponad 10 mld zł, którą przeznaczymy na dalszą eliminację białych plam, jeżeli chodzi o dostęp do Internetu stacjonarnego na obszarach wykluczonych cyfrowo, jak również na dodatkowe interwencje planowane w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy w latach 2021-2027. Tutaj także będziemy starać się niwelować różnice na wszystkich obszarach, na których jeszcze niestety są. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ciągle są w Polsce gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do szybkiego, szerokopasmowego Internetu, ale to tempo nadrabiania zaległości jest niezwykle duże. Mam nadzieję, że te kwoty, o których mówiłem, będą utrzymane. (Dzwonek) Dziękuję bardzo. (Oklaski)

6. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Grzegorz Wojciechowski:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wieś z dostępem do Internetu staje się jakby wsią na wyższym poziomie. Chodzi o wyższy poziom dostępu nie tylko do informacji, ale również do ewentualnych inwestycji, do wymiany tych informacji.

    Oczywiście pan minister mówił, że jest jeszcze sporo tych białych plam, natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Oprócz tych białych plam jest też kwestia łączy zapasowych. Dotychczasowe łącza, które były na wsi, mają taką małą przepustowość, że trudno je nazwać łączami zapasowymi. Brak tych łączy czasami uniemożliwia czy utrudnia rozwój. (Dzwonek)

    I jeszcze, pani marszałek, jedna rzecz. W niektórych krajach są łączone te badania: i rozwój, i cyfryzacja. Czy w naszym kraju nie warto byłoby o czymś takim pomyśleć? Dziękuję bardzo.

6. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz:

    Szanowna Pani Marszałek! Państwo Parlamentarzyści! Panie pośle! Oczywiście zgadzam się z tym, co pan poseł powiedział. Będziemy jeszcze uważniej przyglądać się tej kwestii, zwłaszcza na wsi, bo zwłaszcza tutaj jest to dla nas niezwykle ważne. Dlatego też planujemy chociażby takie dodatkowe działania, jak np. uruchomienie w całym kraju klubów rozwoju lokalnego, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe. W całej Polsce, zwłaszcza właśnie w gminach, w mniejszych ośrodkach, mają być specjalnie wyedukowani edukatorzy, których zadaniem będzie bezpłatne świadczenie usług w kontekście likwidacji wykluczenia cyfrowego, także nauki np. seniorów, jeśli chodzi o korzystanie z e-usług, z komputera. Będzie to takie miejsce, w którym każdy np. mieszkaniec gminy czy wsi będzie mógł uzyskać wsparcie właśnie w tym zakresie, o którym mówił także pan poseł. Jest to program, który będzie realizowany w sumie niezwłocznie, bo wystartujemy z nim jeszcze w tej kadencji Sejmu. To będzie program naprawdę na dużą skalę, który, mam nadzieję, uzyska także poparcie Wysokiej Izby, ale myślę, że jeszcze o nim tutaj będziemy rozmawiać.

    Natomiast jeśli chodzi o połączenie rozwoju badań naukowych z cyfryzacją, to zgadzam się w 100% z panem posłem. Staramy się takie działania podejmować, realizując je np. za pośrednictwem naszego NASK - Państwowego Instytutu Badawczego, który jest państwową siecią zajmującą się m.in. właśnie badaniami, edukacją, rozwojem kompetencji cyfrowych, a także cyberbezpieczeństwem. Państwowa akademicka sieć komputerowa NASK jest moim zdaniem najlepszym dowodem na to, że rzeczywiście staramy się łączyć kwestię naukową z cyfryzacją i informatyzacją państwa, ale także zgadzam się, że docelowo ten kierunek musi być wzmacniany, zwłaszcza z tych powodów, o których powiedział pan poseł. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.