Zgłoś uwagi

Andrzej Bittel - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem niezwykle rad, że ten projekt ustawy spotkał się z tak żywym odzewem, choć mam też nieodparte wrażenie, że wiele pytań nadaje się bardziej na interpelację niż dotyczy tego przedłożenia.

    (Głos z sali: Odpowie pan na piśmie, panie ministrze.)

    Tak i to z całą pewnością, właśnie tak zamierzam zrobić, szczególnie jeśli chodzi o pytania pana posła Szczepańskiego, ale też wielu innych osób, które zadały pytania.

    (Głos z sali: Liczymy na dobre wiadomości.)

    Cieszy mnie niezwykle zainteresowanie czy niezwykle duży udział w tej debacie przedstawicieli klubu Lewica. Jestem niezwykle z tego rad, szczególnie cieszę się z udziału w debacie pana posła Szczepańskiego, który był ministrem, wiceministrem infrastruktury w dwóch rządach, podczas których zostały...

    (Głos z sali: Jednym.)

    Wydaje mi się, że w dwóch.

    (Głos z sali: Mamy tylko 15 minut.)

    Zdążę, zdążę.

    ...podjęte decyzje o likwidacji 2,5 tys. km linii kolejowych. (Oklaski)

    (Głos z sali: Uuu...)

    Z tego się tym bardziej cieszę, bo to oznacza, że mamy wspólny cel. Tym celem wspólnym jest odbudowanie polskiej kolei, jest jej finansowanie, jest realizowanie programów inwestycyjnych takich jak ˝Krajowy program kolejowy˝, który stanowi niezwykle istotny instrument interwencji w zakresie głównych korytarzy transportowych, który jest finansowany z Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝, który jest finansowany z Programu ˝Łącząc Europę˝. Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków europejskich na linie kolejowe, na modernizację linii kolejowych, jesteśmy liderem w wykorzystywaniu tych środków. Myślę, że to państwo powinni dostrzec z całą pewnością, bo poziomy wykorzystania środków związanych z koleją, modernizacją kolei, jeśli porównać rok obecnej perspektywy do roku poprzedniej perspektywy, to są w ogóle zupełnie dwa światy. 10 mld już zrealizowanych inwestycji, 40 mld w placach budowy, w tym roku zakontraktujemy ponad 10 mld na kolejne inwestycje. Jesteśmy niezwykle zaawansowani w tych działaniach. O tym należy pamiętać i należy też pamiętać o programie utrzymaniowym, który został uchwalony. Pierwszy raz został przyjęty przez rząd wieloletni program utrzymaniowy, który pozwala myśleć w dłuższej perspektywie o utrzymaniu. Jest oczekiwany przez wszystkich, również przez Komisję Europejską.

    Trzeba też powiedzieć, że na każdym poziomie administracji publicznej są pewne obowiązki, tak jak obowiązkiem rządu jest organizowanie połączeń międzywojewódzkich i transgranicznych, tak obowiązkiem samorządu wojewódzkiego jest organizowanie połączeń regionalnych. Państwo w wielu przypadkach pytacie się o połączenia regionalne, w przypadku których modernizacja linii kolejowych jest realizowana wprawdzie w ramach ˝Krajowego programu kolejowego˝, ale z regionalnego programu operacyjnego, gdzie o wydatkowaniu środków decyduje samorząd województwa. Samorząd województwa wskazuje swoje priorytety, oczywiście w uzgodnieniu z beneficjentem, jakim jest PKP Polskie Linie Kolejowe. Stanowczo protestuję przeciwko temu, aby mówić, że PKP PLK nie realizuje inwestycji dobrze, bo realizuje je bardzo dobrze i o tym świadczą konkretne fakty.

    Dlaczego wprowadzamy element użyczenia do porządku prawnego dla samorządu terytorialnego? Wprowadzamy to nie po to, żeby przerzucać jakieś obowiązki, tylko po to, żeby dać samorządowi możliwość czasowego, w krótszej perspektywie, w dłuższej, bo przecież proces przywracania połączeń kolejowych to nie jest proces o, taki... Likwiduje się łatwo: wydaje się decyzję, najpierw wygasza się popyt, potem wygasza się linię kolejową od strony przewoźnika, a następnie wydaje się decyzję o likwidacji, bo jak nic nie jeździ, to nie ma się interesu ekonomicznego w tym, żeby taką linię utrzymywać. I wygasza się łatwo: tutaj decyzja, tam decyzja. Żadna tego typu decyzja nie zapadła w poprzedniej kadencji. Jeśli pan poseł mówi o likwidacji linii kolejowej, to mówi o rozbiórce dawno zlikwidowanej linii kolejowej.

    (Poseł Mirosław Suchoń: Można było ją zatrzymać.)

    Pytanie jest - i tu się pewnie różnimy - czy warto jest pozostawić na gruncie wyeksploatowane tory kolejowe, które powoli, powoli lokalny biznes, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, rozbierze i zaniesie do skupu złomu, czy należy to samemu zebrać, uzyskać z tego jakiś przychód, niewielki, bo niewielki, ale jednak to jest nasz wspólny majątek, a utrzymać korytarz z punktu widzenia nieruchomości, bo to jest podstawowa bariera, jeśli chodzi o odtwarzanie linii kolejowej, to jest najważniejsza kwestia, żeby był korytarz. Jeżeli ktoś podjął decyzję, żeby korytarz kolejowy przeciąć autostradą, to jak go utrzymać? Potem w konsekwencji są decyzje o jakimś innym sposobie zagospodarowania tego korytarza. Trzeba się zastanowić - my oczywiście też będziemy nad tym się zastanawiali - jak doprowadzić do sytuacji, w której sobie opiszemy również tę drugo- czy trzeciorzędną sieć komunikacyjną, transportowo-kolejową, bo z całą pewnością potrzebujemy jeszcze takich narzędzi.

    Ta ustawa ma również na celu porządkowanie relacji z samorządem w kontekstach wiaduktowych czy przejazdów przez tory kolejowe, które były realizowane w ramach inwestycji, po to aby sobie powiedzieć jasno, kto za co odpowiada. Tego elementu nie dopilnowano w odpowiednim czasie, w związku z czym jest to konieczne, niezbędne.

    Czy trzeba inwestować w przejazdy bezkolizyjne? Oczywiście tak. Taki program wiaduktowy był ogłoszony, zostały zrealizowane nabory i są realizowane w ramach tego programu inwestycje. Tak że w ˝Krajowym programie kolejowym˝ jest związana z tym odpowiednia linijka.

    Czy współpracujemy w ramach ˝Mieszkania+˝? To pytanie bardzo mnie zainteresowało. Tak, współpracujemy w ramach ˝Mieszkania+˝...

    (Głos z sali: Programu.)

    ...i konsekwentnie będziemy współpracowali, choć ten problem nie jest opisany w tej ustawie, jest w innej ustawie, już przyjętej. Stosowne ułatwienia są wygenerowane, zrealizowane, z całą pewnością.

    Tę ustawę oczywiście trzeba czytać razem z ostatnio podjętą uchwałą rządową, bo pieniądze w ramach dokapitalizowania PKP PLK instrumentem finansowym będą również służyły temu, aby przeprowadzić konkursy i wspólnie z samorządem np. kolej do Jastrzębia-Zdroju, którą zlikwidowano po raz pierwszy w 2005 r., po raz drugi w 2008 r., próbować wspólnie odbudować. I tak w przypadku każdej inwestycji, czy wskazanej na liście inwestycji rekomendowanych przez rząd, czy innej inwestycji zaprezentowanej przez samorząd, bo konkurs jest otwarty, będzie otwarty, będziemy wspólnie po tym, jak spłyną wnioski, mogli oceniać i będziemy starali się je wszystkie uwzględniać. Oczywiście budżet tego programu jest szacowany na ok. 6 mld zł łącznie z udziałem środków samorządów. A więc to jest skala tego przedsięwzięcia, które będziemy realizowali.

    Część tych pieniędzy, tych 11 mld, mniej więcej połowa, jest już uwzględniona w ˝Krajowym programie kolejowym˝, który realizujemy, który też przyczynia się do likwidowania wykluczenia komunikacyjnego, który przyczynia się do tego, aby szlaki kolejowe w ramach TEN-T były takie, jak oczekuje od nas Komisja Europejska, w określonym czasie, a tym określonym czasem jest rok 2030, o odpowiednich parametrach. Temu też służy to przedsięwzięcie, czyli ta ustawa, aby ustabilizować finansowanie tego programu.

    Czy ta ustawa jest za późno? No, jest teraz, tak? W mojej ocenie oczywiście można było wiele rzeczy zrobić wcześniej. Można było nie likwidować wcześniej linii kolejowej. Wtedy nie byłoby potrzeby tworzenia tej ustawy, wtedy ta interwencja w bieżącą rzeczywistość nie byłaby tak głęboko potrzebna. Trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj też, wydaje mi się, wspólnie wyrażamy pogląd, że inwestowanie w polską kolej, w infrastrukturę kolejową, bo w przypadku tej ustawy mówimy o infrastrukturze kolejowej, jest dla nas wspólnym celem. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę.

    Kwestia Funduszu Kolejowego i styków, 30 km. Ustawa była w konsultacjach, ustawa była opiniowana przez KWRiST. Mówię to też, żebyśmy mieli tego świadomość. Oczywiście ktoś w którymś momencie musi zdecydować, czy 30 km, czy 50 km, czy 70 km. Zdecydowaliśmy, że 30 km. Jeżeli będzie potrzeba zmiany tego parametru, to jesteśmy otwarci na dyskusję czy teraz, czy potem, jak już te przepisy zafunkcjonują i sprawdzimy, jak one działają, bo to przewoźnicy powinni w określonym czasie przedstawić taką swoją ofertę, że chcieliby zrobić swoją ofertę w innym kształcie, i wtedy będziemy się nad tym z całą pewnością pochylali.

    Czy pojedziemy 300 km/h, takie padło pytanie. Mogę powiedzieć, że przepisy prawa, które w tej chwili obowiązują, a zostały one zmienione w ostatnich 2 latach, pozwalają na budowę linii kolejowych do prędkości 250 km/h. Czy będziemy potrzebowali na 300 km? Geometria pewnie przy nowych liniach kolejowych i przy liniach kolejowych modernizowanych będzie na to pozwalała, ale patrząc przez pryzmat potrzeb, trzeba się zastanowić, czy dla naszego państwa 300 km to jest wystarczająco czy za dużo. Osobiście uważam, że kolej do 250 km/h to też jest kolej dużych prędkości, nie wielkich prędkości, ale dużych prędkości, do sprawnej obsługi, przy założeniu, że wielkie ośrodki, aglomeracje, węzły kolejowe, co za tym idzie, są obsługiwane przez linie kolejowe o parametrach: dwa tory aglomeracyjne, dwa tory dalekobieżne, co pozwalałoby na sprawne poruszanie się na terenie Polski, ale też w połączeniach międzynarodowych. Takie połączenia z całą pewnością byłyby konkurencyjne w niektórych przypadkach, czy w większości przypadków, dla połączeń lotniczych. To jest ten cel, który jest opisany na dzisiaj. Tempo budowy jest oczywiście uzależnione od tego, jakie mamy przepisy prawa, czy poprawimy mechanizację na placach budów.

    (Poseł Janusz Korwin-Mikke: Właśnie, Unia Europejska.)

    Czy będziemy mogli namówić naszych wykonawców na to, pokazując im długą perspektywę inwestowania w polską kolej, przekonać, że warto się modernizować, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o te wszystkie środki techniczne, które by pozwalały procesy budowlane automatyzować i dzięki temu je przyspieszać i jednocześnie nadawać im jeszcze wyższy poziom jakości.

    Jeśli nie odpowiedziałem na jakieś pytanie szczegółowe, to oczywiście przygotujemy odpowiedź na piśmie. Chciałbym uniknąć dyskusji, w której na podstawie tych przepisów będziemy dyskutowali, w którym roku który dworzec zostanie zbudowany. My ten plan mamy. Każda inwestycja jest opisana. To jest pierwszy tak duży program dworcowy, który realizujemy. Chętnie się tą wiedzą z państwem podzielę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na posiedzeniu komisji.

    (Głos z sali: Co z zaproszeniem?)

    Jeśli chodzi o zaproszenie, to oczywiście jestem gotów się spotykać z każdym posłem, a nawet powiem, że mam taki obowiązek, który wynika z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.