Zgłoś uwagi

Poseł Jan Mosiński - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Wybór członków Trybunału Stanu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
47 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 23 i 23-A).

Poseł Jan Mosiński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia Wysokiej Izbie trzech doskonałych kandydatur na członków Trybunału Stanu.

    Rozpocznę od pana Marka Czeszkiewicza, który urodził się 2 września 1961 r. w Augustowie. Adwokat, sędzia Trybunału Stanu VIII kadencji Sejmu oraz m.in. były prokurator okręgowy, zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku, dyrektor delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, doradca marszałka Sejmu, członek komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy ministrze sprawiedliwości.

    Pan Marek Czeszkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który ukończył w wyróżnieniem w 1998 r. Otrzymał diploma honoroficum. Ukończył także z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Podyplomowe Studium Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku.

    Posiada poświadczenie bezpieczeństwa do najwyższych klauzul. Brał udział w przygotowywaniu i tworzeniu specjalistycznych programów rządowych, jak również resortowych. Prowadził szkolenia i kursy specjalistyczne dla aplikantów adwokackich, radców prawnych oraz organów administracji publicznej, w tym uczelni wyższych, szkół, Policji państwowej i innych służb w różnych zakresach i dziedzinach prawa. Brał udział w przygotowywaniu i tworzeniu projektów ustaw, m.in. o Straży Marszałkowskiej. Wielokrotnie nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Jest autorem licznych publikacji, m.in. z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce, świadka anonimowego, czyli incognito, zakazów dowodowych dotyczących tajemnicy adwokackiej w polskim procesie karnym, modelu doradztwa podatkowego realizowanego w Polsce itp. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe jako nauczyciel, a także dyrektor. W latach 80. był pracownikiem fizycznym i rolnikiem.

    Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych. Relegowany z I roku studiów na Politechnice Białostockiej w 1982 r., a więc w okresie stanu wojennego, a w 1984 r. - z filii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Białymstoku, również z I roku studiów. Na podstawie tajnej dyrektywy z dnia 21 października 1982 r. wydanej przez MON i Służbę Bezpieczeństwa wytypowany łącznie z 385 osobami na terenie kraju do stałej inwigilacji oraz poddania wraz z tymi osobami różnym represjom.

    Od wielu lat poświęca się także działalności pro bono, m.in. brał udział jako wolontariusz w bezpośredniej pomocy w czasie powodzi w Tarnobrzegu i Sandomierzu w 2010 r. oraz we Wrocławiu w 1997 r. Jest także wolontariuszem w hospicjum, m.in. Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi oraz Caritas. Członek NSZZ ˝Solidarność˝ i NZS w latach 80. Jest także instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.

    Pan Marek Czeszkiewicz jest osobą bezpartyjną. Pan Marek Czeszkiewicz zarówno w toku swej działalności zawodowej, jak i społecznej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz nieskazitelność swojego charakteru, które to przymioty dają gwarancję należytego wypełniania przez kandydata obowiązków członka Trybunału Stanu. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Marek Czeszkiewicz jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.

    Wysoka Izbo! Kolejna kandydatura. Życiorys wraz z uzasadnieniem. Pan Piotr Jóźwiak urodził się 14 lipca 1984 r. w Żarach. W latach 1999-2003 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Po maturze podjął wyższe studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te ukończył z oceną bardzo dobrą na dyplomie. W latach 2007 i 2008 ukończył studia podyplomowe w Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studia ukończył również z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Niezwłocznie po ukończeniu studiów magisterskich podjął stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończone w roku 2013 uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych. Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną pt. ˝Model odpowiedzialności represyjnej w prawie samorządowym˝.

    Pan Piotr Jóźwiak w okresie od 2008 r. do czerwca 2012 r. był aplikantem adwokackim przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, następnie w okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r., po wpisaniu na listę adwokatów, najpierw prowadził Indywidualną Kancelarię Adwokacką, następnie był wspólnikiem w spółce cywilnej. Z dniem 27 grudnia 2014 r. został powołany na stanowisko II zastępcy prezydenta miasta Leszna. W okresie od października 2008 r. do września 2012 r. był członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej w Poznaniu, a w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2014 r. wiceprezesem klubu Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna w Lesznie. Od października 2010 r. do 2015 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, a w okresie od kwietnia 2012 r. do lipca 2012 r. wykładowcą w Collegium Polonicum w Słubicach na kierunku prawo, w tym polskie prawo karne materialne. Od października 2013 r. był zatrudniony najpierw jako wykładowca prawa karnego na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach magisterskich w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, a od października 2014 r. jako adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Psychologii w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

    Pan Piotr Jóźwiak jest autorem oraz współautorem ponad 60. publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, prawa dyscyplinarnego i prawa sportowego zamieszczonych w pracach zbiorowych oraz w renomowanych czasopismach prawniczych, np. ˝Palestrze˝, ˝Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym˝, ˝Przeglądzie Sądowym˝, ˝Orzecznictwie Sądów Polskich˝. Jest współredaktorem 10 monografii, był również członkiem redakcji ˝Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego˝. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na konferencjach naukowych w całym kraju.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zarówno wykształcenie, jaki i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Piotr Jóźwiak jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.

    I trzecia kandydatura, Wysoka Izbo. Życiorys wraz z uzasadnieniem. Pan Paweł Śliwa urodził się 7 czerwca 1971 r. w Gorlicach. Pan Piotr Śliwa...

    (Poseł Barbara Bartuś: Paweł, Paweł.)

    ...w latach 1991-1996 odbył studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie filia w Rzeszowie. W latach 1997-2001 odbył aplikację adwokacką, a w 2002 r. uzyskał wpis na listę adwokatów. W latach 2004-2007 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1999-2002 był powiatowym rzecznikiem konsumentów w Gorlicach. W latach 2002-2005 prowadził Kancelarię Adwokacką w Gorlicach, zaś od 2005 r. do 2016 r. Kancelarię Adwokacko-Radcowską. W latach 2010-2014 był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. 17 listopada 2011 r. został wybrany przez Sejm VII kadencji na członka Trybunału Stanu. W 2014 r. uzyskał reelekcję, zostając ponownie wybranym do Sejmiku Województwa Małopolskiego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej oraz wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W dniu 18 listopada 2015 r. został ponownie powołany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na sędziego Trybunału Stanu. Od marca 2016 r. sprawuje funkcję wiceprezesa do spraw innowacji w Polskiej Grupie Energetycznej Spółka Akcyjna.

    Pan Paweł Śliwa udzielał pomocy prawnej w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie ˝Nadzieja˝ w Bieczu. Działa również w Stowarzyszeniu Prawników ˝Temida˝ należy również do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej ˝Jastrzębiec˝.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Paweł Śliwa jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.

    Proszę więc Wysoką Izbę, aby te trzy kandydatury uzyskały poparcie pań posłanek i panów posłów. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.7
Pozycja w rankingu:
172
Liczba głosów: 70
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.