Zgłoś uwagi

Poseł Zbigniew Ziejewski - Wystąpienie z dnia 17 września 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 512).

Poseł Zbigniew Ziejewski:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 w sprawie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

    Ustawa ta przede wszystkim służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii.

    Wysoka Izbo! Procedowany dziś projekt ustawy zakłada kilka istotnych zmian w polskim systemie prawnym w zakresie rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich.

    Po pierwsze, ustawa ma na celu zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej wspomnianych wcześniej gatunków.

    Po drugie, ustawa zapewni ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt istotnych dla polskiej gospodarki, lecz nieuwzględnionych w unijnym rozporządzeniu. Mowa tu o zwierzętach futerkowych, jeleniowatych oraz o pszczołach i drobiu. Ponadto ustawa określa wymagania wobec zwierząt wykorzystywanych do rozrodu.

    Po trzecie, w omawianym projekcie ustawy proponuje się uzupełnienie listy zwierząt gospodarskich o alpaki i jedwabniki morwowe. Proponowane przepisy umożliwiają prowadzenie hodowli tych zwierząt w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich.

    Po czwarte, procedowany projekt ustawy nadaje nowe uprawnienia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Minister będzie miał możliwość zatwierdzania programów hodowlanych realizowanych przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane. Będzie miał również możliwość uznawania za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacji hodowców lub innych podmiotów, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń. To uprawnienie wynika wprost z preambuły rozporządzenia unijnego 2016/1012, gdzie możemy przeczytać: Prawo do bycia uznanym za związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane spełniające określone kryteria powinno stanowić fundamentalną zasadę prawa Unii w zakresie hodowli zwierząt oraz fundamentalną zasadę rynku wewnętrznego. Ochrona działalności gospodarczej istniejącego uznanego związku hodowców nie powinna uzasadniać odmowy uznania przez właściwy organ kolejnego związku hodowców dla tej samej rasy ani naruszania zasad regulujących rynek wewnętrzny.

    Po piąte, ustawa wprowadzi szczegółowe przepisy, które będą podstawą do udzielenia pomocy związanej z prowadzeniem ksiąg hodowlanych, a także oceną wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich. Pomoc ta będzie udzielana pośrednio, w formie subsydiowanych usług polegających na prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100% kosztów) oraz na prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (pomoc o stawce do 70% kosztów).

    Wysoka Izbo! Nie ma wątpliwości, że ta ustawa w sposób pozytywny wpłynie na gospodarkę polską. Proponowane w rozporządzeniu przepisy dotyczące obszaru hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, które są bardziej przejrzyste, będą obowiązywały we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.Ujednolicenie prawa w obszarze hodowli zwierząt wyeliminuje różnice pojawiające się w dotychczasowych przepisach w poszczególnych państwach członkowskich i tym samym ułatwi handel zwierzętami hodowlanymi i materiałem biologicznym od nich pochodzącym.

    Ujednolicenie przepisów i ułatwienie handlu między krajami członkowskimi Unii Europejskiej powinno być priorytetem w czasach kryzysu branży rolniczej spowodowanej pandemią koronawirusa. Wskutek kryzysu wywołanego wybuchem pandemii polscy hodowcy i producenci mięsa byli i wciąż są w krytycznej sytuacji ekonomicznej, która wymaga wsparcia państwa polskiego i Unii Europejskiej.

    Jednocześnie chciałbym zauważyć, że ta ustawa w art. 52 posiada jeden mankament. Przepis ten określa, ile pieniędzy rok do roku będzie przeznaczanych na działalność Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Przez pierwsze 3 lata kwota ta została określona na stałym (Dzwonek) poziomie 79 368 tys. Dopiero w 2023 r. wzrasta ona do 81 mln. Według danych Eurostatu w czerwcu 2020 r. inflacja w Polsce wynosiła 3,8%, co było największym wskaźnikiem w całej Unii Europejskiej. Pod względem rosnących cen znacząco przebijamy inne państwa, bowiem średnia inflacja w Unii Europejskiej wynosiła 0,8%.

    Biorąc pod uwagę wcześniej wspomniane okoliczności, wierzę, że procedowany projekt ustawy wpłynie pozytywnie na branżę zajmującą się hodowlą i rozrodem zwierząt.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Zbigniew Ziejewski:

    Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze stało i stać będzie po stronie rolników, dlatego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 zagłosuje za przyjęciem omawianego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.