Zgłoś uwagi

Krzysztof Gawkowski, Anita Kucharska-Dziedzic, Jan Szopiński, Karolina Pawliczak, Beata Maciejewska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Anita Sowińska, Zdzisław Wolski, Józefa Szczurek-Żelazko - pytanie z 28 października 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Anita Kucharska-Dziedzic, Jan Szopiński, Karolina Pawliczak, Beata Maciejewska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Anita Sowińska i Zdzisław Wolski - Lewica, Józefa Szczurek-Żelazko - PiS
w sprawie wycofywania się szpitali z badań prenatalnych i terminacji ciąż z przyczyn embriopatologicznych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
30 wyświetleń
0

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Anita Kucharska-Dziedzic:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Kilka dni temu społeczeństwo dowiedziało się o skandalicznym postępowaniu dyrekcji Szpitala Bielańskiego, która - zanim orzeczenie quasi-Trybunału Konstytucyjnego zostało opublikowane - wykorzystała je jako pretekst do złamania konstytucyjnego prawa do równego dostępu do ochrony zdrowia i świadczeń gwarantowanych polskim prawem. Powstał okólnik nakazujący odmawianie kobietom terminacji ciąży z przyczyn embriopatologicznych. Dzięki interwencji posłanki Lewicy Wandy Nowickiej Szpital Bielański wycofał się z tej decyzji wskazującej na niedopuszczalną nadgorliwość i lekceważenie litery prawa. Stąd moje pytania, a właściwie seria pytań dotyczących łamania praw pacjentek. W ilu polskich szpitalach mających oddziały ginekologiczno-położnicze wykonuje się pełen pakiet badań prenatalnych i terminację ciąż z przyczyn embriopatologicznych? Ile szpitali odmawia przeprowadzenia procedur medycznych czy badań prenatalnych i terminacji ciąż z przyczyn embriopatologicznych i z wykorzystaniem jakich pretekstów: orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, braku lekarzy, którzy w publicznych placówkach nie kierują się przekonaniami religijnymi, ale stosują się do obowiązującego jeszcze świeckiego państwa i praw pacjenta, obstrukcji czasowej, czyli takiego przedłużania procesu diagnostyczno-decyzyjnego, by legalna terminacja była już niemożliwa? Tu wystarczy przejrzeć odmowy szpitali. Co Ministerstwo Zdrowia zrobiło, jakie wdrożyło procedury dyscyplinujące, by zapewnić wszystkim pacjentkom równy dostęp do świadczeń medycznych gwarantowany prawem? O odpowiedź oczywiście proszę także na piśmie, bo jakoś dziwnym trafem, kiedy zadaję podobne pytania o kwestie łamania praw obywatelskich przez instytucje publiczne kierujące się niepublicznymi przekonaniami kierownictw, nie dostaję miarodajnych odpowiedzi. Dziękuję. (Oklaski)

21. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Myślę, że dla każdego z nas jest to oczywiste, że życie jest najważniejsze: życie dziecka, życie osoby dorosłej, życie seniora. Dlatego działania obecnego rządu, ale również Ministerstwa Zdrowia, realizowane głównie przez ministra zdrowia, zmierzają do zapewnienia tego konstytucyjnego prawa.

    Szanowni Państwo! Pani poseł wspomniała o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który podważył zgodność z konstytucją jednej z trzech przesłanek, które w obecnym stanie prawnym funkcjonowały jako przesłanki umożliwiające terminację ciąży. Przypomnę, że kolejnymi przesłankami były sytuacje, jeżeli ciąża pochodziła z gwałtu lub zagrażała życiu matki.

    (Poseł Wanda Nowicka: I zdrowiu.)

    Tak, zdrowiu i życiu matki. Takie przesłanki, te dwie przesłanki zostały. Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się na temat tych dwóch przesłanek.

    Szanowni Państwo! Jak wszyscy wiemy, bo jesteśmy parlamentarzystami, prawo obowiązuje od momentu opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym, o tej godzinie, mamy taki stan prawny, jaki obowiązywał przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Po sygnałach, o których pani poseł mówi, które pojawiają się w pojedynczych szpitalach, podejmowaliśmy interwencje. Przypominam, że obowiązkiem szpitala, jak również podmiotu prowadzącego, odpowiedzialnego za działanie tej jednostki zgodnie z prawem, obowiązkiem tych podmiotów jest zapewnienie właśnie przestrzegania przepisów prawa. W związku z powyższym te działania kontrolne w takich sytuacjach są przeprowadzane. Na dzień dzisiejszy w Ministerstwie Zdrowia nie mamy sygnałów, który szpital odmawia wykonania tychże zabiegów.

    Szanowni Państwo! Chciałabym podkreślić, że zgodnie z ustawą realizowaną już od kilku lat przedstawiamy corocznie Wysokiej Izbie sprawozdanie z realizacji ustawy. W tych sprawozdaniach bardzo wyraźnie podkreślamy państwu, jak wygląda dostępność zabiegów, ile takich zabiegów zostało wykonanych i z jakich przesłanek. W ostatnim roku, w 2019 r., który jest przedmiotem sprawozdania przyjmowanego przez Sejm, wynika, że w kraju zostały wykonane 174 przypadki aborcji z przesłanek medycznych, które wskazywały na bardzo duże prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu.

    Również wykonano 33 zabiegi w przypadku, gdy ciąża stanowiła zagrożenie życia i zdrowia kobiety ciężarnej, a trzy przypadki to były z przesłanki, że zachodziło podejrzenie, że ciąża mogła powstać w wyniku czynu zabronionego.

    Szanowni Państwo! Po przeanalizowaniu tych sprawozdań, które do nas wpływają ze szpitali, a w całym kraju, w praktycznie każdym województwie sprawozdawane są te procedury do Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika, że większość tych zabiegów jest wykonywana z powodu trisomii, chromosomu 21 i w podziale ze współistniejącymi wadami bądź też bez współistniejących wad. Łącznie ponad 430 zabiegów zostało wykonanych właśnie z tych przesłanek.

    Oczywiście dużą grupę tych zabiegów stanowią też zabiegi wykonane z powodu mnogich wad płodu, które nie dają szans na samodzielne życie.

    Wspomniała pani poseł o badaniach prenatalnych. Szanowni państwo, badania prenatalne są prowadzone w Polsce od 2013 r. na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w zakresie programów zdrowotnych. Chcę państwu powiedzieć, że od 2015 r. prawie o 30% zwiększyliśmy ilość badań prenatalnych wykonywanych u kobiet, zarówno do 35. roku życia, jak i powyżej 35. roku życia.

    Zwiększyliśmy również o ponad 30% finansowanie tych zabiegów. W związku z tym nieuprawnione jest twierdzenie (Dzwonek), że ograniczamy dostęp do badań prenatalnych. Wydajemy obecnie na ten cel ponad 120 mln zł. I w przypadku każdej kobiety, która spełnia tę przesłankę określoną w programie, czyli ukończyła 35. rok życia, ale również gdy przy pierwszej ciąży występowały problemy zdrowotne dziecka bądź też u ojca dziecka lub matki dziecka występowały zaburzenia chromosomalne czy też w wyniku przeprowadzonego badania, np. USG, KTG, powstaje wątpliwość co do tego, czy nie ma wady płodu, jest podstawa, żeby wykonać bardzo szerokie badania genetyczne. Na ten cel z roku na rok przeznaczamy coraz większą kwotę. Jest to też bardzo istotne z punktu widzenia działań naprawczych, które w naszym kraju są wykonywane.

    Chcę powiedzieć, że jest to...

21. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Beata Maciejewska:

    (Poseł trzyma kartkę z napisem)

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałabym dopytać o jeszcze jedną rzecz. W orzeczeniu pseudo - Trybunału Konstytucyjnego nie ma odniesienia do przerywania ciąży z przyczyn kryminalnych, tzn. wtedy, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu albo kazirodztwa. Jednak z doniesień medialnych wynika, że właśnie tego...

    (Poseł Piotr Kaleta: Aborcja bez granic. Nic nie zrozumiałaś od wczoraj.)

    ...ma dotyczyć kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ma on zmierzać do delegalizacji przerywania ciąży u kobiet pokrzywdzonych przestępstwem gwałtu i kazirodztwa.

    Chciałabym się dowiedzieć, w ilu polskich szpitalach odmawia się przeprowadzenia procedury terminacji ciąży pacjentkom, które zaszły w nią w wyniku przemocy lub przestępstwa. W ilu się nie odmawia, ale stosuje się obstrukcję czasową? Oczywiście pytam także o to, co Ministerstwo Zdrowia zrobiło (Dzwonek), żeby zapobiec takiemu łamaniu prawa. Jakie ministerstwo planuje wdrożyć procedury, żeby zabezpieczyć prawa pacjentek ofiar przestępstw seksualnych w przypadku analogicznego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego? Dziękuję.

    (Poseł Piotr Kaleta: Jakim bohaterom chwała?)

21. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowna pani poseł, jeżeli chodzi o te pozostałe przesłanki, które są zdefiniowane aktualnie w ustawie, to ja podawałam te informacje, że z przyczyn właśnie między innymi... Jeżeli chodzi o ilość dokonanych aborcji w przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, w tym roku dokonano trzy takie zabiegi. W kolejnych latach zdarzały się po jednym. Na przykład w roku 2010 nie było w ogóle, w 2011 r. również nie wykonywano. Natomiast w ostatnich 2 latach: w 2018 - jeden przypadek, a w 2019 r. - trzy przypadki. Więc jeżeli istnieją przesłanki ustawowe, takie zabiegi są wykonywane.

    Tak jak państwu powiedziałam na początku, ze sprawozdań, które są kierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia przez szpitale, wynika, że nie ma na terenie kraju województwa, które nie sprawozdałoby tego typu zabiegów w ostatnich kilku latach. Są to oczywiście pojedyncze przypadki, ale praktycznie w każdym województwie jest podmiot leczniczy, który je wykonuje.

    Tutaj również należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty lekarz ma prawo do zastosowania tzw. klauzuli sumienia. Jeżeli wykonanie tego zabiegu jest niezgodne z jego przekonaniami, z jego sumieniem, ma prawo do odmowy. Ale to nie oznacza, że pacjentka pozostaje sama. W tym przypadku podmiot leczniczy czy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje, gdzie tego typu świadczenie może być wykonywane.

    Jeszcze chciałabym wrócić do tych badań prenatalnych, bo to jest bardzo istotne, że nie dość, że zwiększamy ilość tych badań, zwiększamy finansowanie, to w Polsce w pięciu szpitalach są również wykonywane zabiegi wewnątrz życia płodowego, które ratują życie, które potrafią niwelować wiele wad i powodować, że dzieci, które po takim zabiegu przychodzą na świat, mają pełne szanse na dobry rozwój i przyszłość. Takich zabiegów od 2018 r. do 2020 r. w naszym kraju zostało wykonanych 421. Przekazaliśmy szpitalom ponad 3 mln zł i katalog tych szpitali się rozszerza. Wykonywane są skomplikowane zabiegi np. kardiologiczne, np. zabiegi przy stwierdzeniu przepukliny mózgowo-rdzeniowej, wiele różnych zabiegów, których wykonanie w życiu płodowym albo zmniejszy negatywny wpływ tej wady na przyszłą kondycję zdrowotną dziecka, albo spowoduje, że to dziecko urodzi się całkowicie zdrowe. Dlatego nie zamierzamy ograniczać badań prenatalnych, a wręcz odwrotnie, tak jak pan premier Mateusz Morawiecki wczoraj powiedział, będziemy planować (Dzwonek) rozszerzenie badań prenatalnych, aby wspierać rodziny, wspierać matki w sytuacjach, kiedy dotykają ich tak trudne sytuacje życiowe. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.