Zgłoś uwagi

Poseł Jarosław Krajewski - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 158 i 158-A).

Poseł Jarosław Krajewski:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

    To jest bardzo istotna nowelizacja, którą możemy określić systemowym i komplementarnym usprawnieniem pracy administracji rządowej. Ta nowelizacja, którą przedstawiliśmy Wysokiej Izbie, doprowadzi przede wszystkim do utworzenia dwóch nowych działów administracji rządowej: pierwszego działu - aktywa państwowe i drugiego działu - klimat. Te dwie generalne zmiany, które są zawarte w tym projekcie ustawy, będą również skutkowały zmianami, które będą dokonane w prawie 100 innych ustawach. I to szczególnie pokazuje, jak szereg propozycji, które znalazły się w tej nowelizacji, w naszej ocenie jako wnioskodawców przyczyni się do usprawnienia działań administracji i realizacji nowych wyzwań, o których za chwilę powiem.

    Ponieważ mówimy o administracji rządowej, trzeba przede wszystkim podkreślić, że silne i sprawne państwo to w dużej mierze sprawna i skuteczna administracja rządowa. I w tym kierunku dążymy jako przedstawiciele wnioskodawców - żeby wyjść naprzeciwko tych wyzwań, które się pojawiały i które były zawarte choćby w exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego, w programie Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o to, żeby zorganizować pracę administracji rządowej tak, żeby za 4 lata po raz kolejny można było powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymało słowa danego Polakom, że przede wszystkim naszym znakiem rozpoznawczym jest wiarygodność. Ale żeby to zrealizować, musimy dokonać tych zmian.

    Otóż ten projekt opiera się na trzech filarach i podstawowych celach, które przyświecały wnioskodawcom. Po pierwsze - optymalizacja, po drugie - racjonalizacja, a po trzecie - zwiększenie skuteczności w zarządzaniu. Warto również podkreślić, że silne i sprawne państwo to takie, które potrafi skutecznie reagować na nowe wyzwania. Ten projekt możemy oczywiście uznać za naturalną zmianę, która wynika również z doświadczenia 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale także za dojście do wniosków, które mają z jednej strony wzmocnić zarządzanie aktywami państwowymi, a z drugiej strony przede wszystkim poprawić efektywność prowadzonej polityki klimatycznej, polityki energetycznej i polityki ekologicznej.

    W kilku szczegółach chciałbym przedstawić Wysokiej Izbie podstawowe informacje dotyczące tych dwóch działów: aktywa państwowe i klimat. Otóż zgodnie z uzasadnieniem, w celu zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, co warto podkreślić - zwiększenia jego wartości oraz realizacji najważniejszych celów polityki gospodarczej państwa, proponujemy wyodrębnienie działu aktywa państwowe. Tutaj przede wszystkim chcemy skoncentrować się na zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych, przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa. Chcemy to uzyskać poprzez zwiększenie spójności działań podejmowanych w tych obszarach. Czyli chodzi o te priorytety, które chcemy realizować jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. W tym momencie możemy mówić o koncentracji tych uprawnień w zakresie kompetencji ministra aktywów państwowych.

    Natomiast w celu prowadzenia skutecznej polityki ekologicznej, skutecznej polityki klimatycznej proponujemy wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu - klimat. Jest to oczywiście odpowiedź na wzrastające zainteresowanie i nowe wyzwania dotyczące polityki klimatycznej - zarówno w ujęciu krajowym, zwiększającej się percepcji obywateli w zakresie polityki klimatycznej, ale również w zakresie współpracy z Unią Europejską, jak i współpracy międzynarodowej. Warto choćby przypomnieć odbywający się niedawno szczyt klimatyczny w Katowicach, tę deklarację katowicką. Myślę, że Polska tutaj ma bardzo dużo wyzwań, które muszą skutkować również wzmocnieniem działu klimatu.

    W tym zakresie, o którym mówiłem, nie mieści się też... Dotyka to też kwestii związanych z polityką zagraniczną. Tutaj proponujemy przepisy, które dokonują zmian w zakresie spraw objętych działem członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Jest to doprecyzowanie także niektórych kompetencji ministra kierującego tym działem. O tym jeszcze za chwilę powiem w kilku zdaniach, żeby Wysoka Izba miała pewność co do tego, jaki mamy obrany kierunek jako wnioskodawcy tego projektu.

    Jeżeli mówimy o... Jeszcze na chwilę wrócę do aktywów państwowych. Otóż dział ten obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa oraz ochrony interesów Skarbu Państwa z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów pozostaną we właściwości innych działów. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych będzie reprezentował Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym.

    Jeśli chodzi o dział klimat, to obejmuje on sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju. Te projektowane przepisy określają szczegółowy zakres zadań, tych spraw, którymi będzie zajmował się minister klimatu, takich jak: wdrażanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarka odpadami, a także efektywność energetyczna oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

    W ramach proponowanych zmian określamy również zakres spraw należących do działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Przenosi się z tego przedmiotowego działu do działu sprawy zagraniczne sprawy dotyczące działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz o polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie.

    Warto też poinformować Wysoką Izbę, że przykładowo w ramach tych propozycji ze strony wnioskodawców chcemy również zapisać ochronę interesów Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach z instytucjami i organami Unii Europejskiej i wyraźnie wskazać monitorowanie wykonywania wyroków organów sądowych Unii Europejskiej.

    Jeśli wrócimy jeszcze do kilku kwestii, które są według mnie istotne, jeżeli spojrzymy na zadania w ramach działu aktywa państwowe, to warto przypomnieć, że w tym projekcie znajduje się m.in. rozwiązanie, które obliguje ministra właściwego do spraw aktywów państwowych do tego, żeby być organem właściwym w zakresie wyrażania zgody na zakup lub budowę nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej.

    Oczywiście jeśli chodzi o projektowane zmiany, te podstawowe, które mają znaczenie dla proponowanej reformy zarządzania aktywami państwowymi, to warto przypomnieć, że ta proponowana nowelizacja zakłada zebranie przedmiotowych kompetencji głównie we właściwości ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w porównaniu do stanu obecnego, kiedy to zarówno prezes Rady Ministrów, jak i poszczególni ministrowie odpowiadają za niektóre podmioty Skarbu Państwa.

    Jeżeli mówimy o tym projekcie, to warto również przypomnieć, że część zmienianych przepisów jest implementacją aktów prawa Unii Europejskiej. W tym zakresie należy wskazać ustawę Prawo energetyczne czy ustawę Prawo ochrony środowiska.

    Część zmian, tak jak wspomniałem na samym początku, ma charakter redakcyjny związany z wyodrębnieniem dwóch działów aktywa państwowe i klimat. Ale warto również - i myślę, że będziemy nad tym pracować w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych - pracować nad szeregiem rozwiązań merytorycznych, które zmierzają do sprawnej administracji rządowej i do zagwarantowania optymalizacji i racjonalizacji i zwiększenia skuteczności administracji rządowej.

    Chciałbym również wspomnieć o autopoprawce złożonej do tego projektu, która przewiduje, że pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania będzie sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny. Spieszę od razu z informacją dla Wysokiej Izby, że dzisiaj jest to sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

    Jeżeli mówimy o vacatio legis, bo myślę, że będą również o to pytania, proponujemy, żeby ustawa weszła w życie 7 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem dwóch artykułów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. To są kwestie związane z nakazem poinformowania w ciągu 7 dni pracowników o zmianach dotyczących ich stosunku pracy.

    Jeżeli mówimy o vacatio legis, to chciałbym też odnieść się do apelu, który był kierowany ze strony posłów Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, którzy apelowali do rządu o jak najszybsze przyjęcie ustawy o działach. Wychodząc naprzeciwko, proponujemy jako wnioskodawcy, żeby ten termin vacatio legis skrócić do 7 dni. Mam nadzieję, że posłowie i posłanki opozycji przyczynią się do tego, żeby ta ustawa bez problemów, sprawnie została przeprowadzona w parlamencie, tak żeby można było przystąpić w sposób komplementarny, całościowy do realizacji priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości i rządów Zjednoczonej Prawicy.

    Na koniec jeszcze raz warto podkreślić, żeby każdy poseł, który będzie głosował nad tą ustawą, nad tym projektem, żeby pamiętał o sprawach fundamentalnych. A tak oceniam kwestię związaną z tym, że naszym celem jako wnioskodawców, a moim jako przedstawiciela wnioskodawców jest to, żeby doprowadzić do optymalizacji, racjonalizacji i zwiększenia efektywności i skuteczności administracji rządowej. Proszę o przyjęcie projektu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.5
Pozycja w rankingu:
265
Liczba głosów: 21
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.