Zgłoś uwagi

Krzysztof Gawkowski, Katarzyna Kretkowska, Karolina Pawliczak, Hanna Gill-Piątek, Anita Sowińska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Maciej Gdula, Tomasz Trela, Krzysztof Śmiszek, Robert Obaz, Paweł Krutul, Katarzyna Ueberhan, Dariusz Wieczorek, Adrian Zandberg, Robert Kwiatkowski, Wiesław Buż, Magdalena Biejat, Katarzyna Kotula, Anita Kucharska-Dziedzic i Andrzej Rozenek - pytanie z 23 stycznia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Katarzyna Kretkowska, Karolina Pawliczak, Hanna Gill-Piątek, Anita Sowińska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Maciej Gdula, Tomasz Trela, Krzysztof Śmiszek, Robert Obaz, Paweł Krutul, Katarzyna Ueberhan, Dariusz Wieczorek, Adrian Zandberg, Robert Kwiatkowski, Wiesław Buż, Magdalena Biejat, Katarzyna Kotula, Anita Kucharska-Dziedzic i Andrzej Rozenek - Lewica
w sprawie restrukturyzacji banku PBS i związanej z tym sytuacji samorządów nieobjętych gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
88 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Wiesław Buż:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Od kilku dni Podkarpacie i Polska komentują prowadzoną restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastosowały prekursorską, mało znaną metodę restrukturyzacyjną. Proszę Wysokiej Izbie zaprezentować tę metodę oraz wyjaśnić, jakie jest jej umiejscowienie w Prawie bankowym, jako że brak jest wzorca ratowania bankowości taką ścieżką restrukturyzacyjną.

    Bank PBS od 2016 r. pozostawał pod ścisłym nadzorem KNF i realizował zatwierdzony program postępowania naprawczego na lata 2016-2020. Z oświadczenia zawieszonej rady nadzorczej wiemy, że wynik finansowy PBS wskazywał na to, że proces naprawczy przebiegał prawidłowo i z powodzeniem można było nieprzerwanie prowadzić działalność bankową. Podjęte działania są chaotyczne i wyrządziły wiele nieodwracalnych szkód PBS, jego klientom i pracownikom. Wiemy, że środki obywateli i małych przedsiębiorców są bezpieczne, jednak 34 samorządy szpitalne, szpitale i więksi przedsiębiorcy mogą część swoich środków stracić. Ucierpią więc przede wszystkim mieszkańcy. Czy nowy BFG posiada licencję na prowadzenie działalności bankowej? Czy decyzja BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji została przekazana wszystkim członkom i obligatariuszom, których interesy prawne zostały naruszone? Dlaczego akurat w tym momencie przeprowadzono restrukturyzację, skoro od ponad 4 lat PBS wypełniał nakazy KNF i stosował się do jej zaleceń? Co było powodem tak zdecydowanych działań? Czy firma, która na zlecenie KNF przeprowadziła badanie kondycji ekonomicznej PBS, ma stosowne uprawnienia, aby dokonać w tak ważnej sprawie właściwego oszacowania aktywów i pasywów tego banku? Dlaczego KNF nie ostrzegła klientów banku przed następstwami jego złej sytuacji ekonomicznej, skoro od dłuższego czasu doskonale wiedziała o tej sytuacji? Czy nie można było zwiększyć poziomu (Dzwonek) dokapitalizowania i udzielić długoterminowej pożyczki restrukturyzacyjnej tak, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie działalności Podkarpackiego Banku Spółdzielczego? Dziękuję bardzo.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście sytuacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku jest poważna. Wynika ona z szeregu działań, które miały miejsce w poprzednich latach, podejmowanych przez władze banku i związanych z kierowaniem nim, które doprowadziły do tej sytuacji, która miała miejsce.

    Padło pytanie o to, jaki mechanizm został zastosowany. Generalnie w polskim prawie funkcjonują obecnie dwa podstawowe sposoby radzenia sobie z bankiem, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że grozi mu upadłość. Pierwszy standardowy mechanizm to po prostu ogłoszenie upadłości podmiotu. Drugi mechanizm został przewidziany w zaimplementowanym prawie europejskim, czyli w dyrektywie BRRD. Istnieje mechanizm przymusowej restrukturyzacji, która jest stosowana wobec podmiotów charakteryzujących się tym, że ich działanie jest istotnie związane z interesem publicznym. Czyli w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z takimi podmiotami, już wcześniej przewidziano wykorzystanie wobec nich właśnie mechanizmu przymusowej restrukturyzacji. To są te dwie drogi, dwie sytuacje, które mogą spotkać każdy bank w Polsce. Tak naprawdę, jeżeli dzisiaj zapytamy o konkretny bank... Bankowy Funduszy Gwarancyjny identyfikuje konkretne ścieżki dla każdego banku. Jeżeli mamy do czynienia z małym podmiotem, to zazwyczaj jest to upadłość. Jeżeli mamy do czynienia z interesem publicznym, czyli ma to zazwyczaj... Takim najbardziej powszechnym, prostym sposobem - ale nie jest to wyłączne rozróżnienie - jest ocena charakteru udziału środków samorządów, rozmiaru albo wpływu na stabilność sektora finansowego. Wtedy przyjętym rozwiązaniem nie jest upadłość, tylko przymusowa restrukturyzacja. W związku z tym mechanizm, który przewidziany jest w takich sytuacjach, jest opisany w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ta ustawa została przyjęta w 2016 r. - była to implementacja. Ustawa - takie zarysy projektu - została przygotowana jeszcze przed listopadem 2015 r., tuż po wyborach. W 2016 r., po lekkich korektach, ustawa została przyjęta. Była to jedna z pierwszych ustaw, które zostały przyjęte przez Sejm poprzedniej kadencji.

    W ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przewidziano cały mechanizm działań związany z przymusową restrukturyzacją. Ustawa ta w art. 101 stanowi, że konieczne jest zaistnienie trzech istotnych warunków, aby można było rozpocząć procedurę przymusowej restrukturyzacji.

    Po pierwsze, dany bank musi być zagrożony upadłością, tzn. generalnie kapitały tego banku muszą wskazywać na upadłość. Toczy się dyskusja nad tym, w którym momencie następuje upadłość, ale generalnie w przypadku tego banku dokonano oszacowania, które wskazuje, że kapitał jest ujemny, czyli aktywa banku nie pozwalają na zabezpieczenie zobowiązań. W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego - i to jest jasne - poinformowała Bankowy Fundusz Gwarancyjny, że bank jest zagrożony upadłością. A zatem informacja wynikała z oszacowania i z danych, które zostały zebrane. W następnym kroku Komisja Nadzoru Finansowego zapoznała się z tą informacją i przekazała, potwierdziła, że ten bank jest zagrożony upadłością. A zatem jest to pierwsza z trzech ważnych przesłanek.

    W drugim kroku stawiane jest pytanie - przewiduje to ustawa - czy upadłość jest jedyną drogą, czy są inne drogi: działania nadzorcze lub inne, które mogą uchronić bank przed upadłością. KNF poinformowała w piśmie, że brak jest przesłanek wskazujących na to, że są możliwe do podjęcia działania nadzorcze lub działania banku, które pozwolą usunąć zagrożenie upadłością we właściwym czasie. A zatem najpierw były działania Komisji Nadzoru Finansowego, później Bankowy Fundusz Gwarancyjny to zweryfikował. Obie instytucje powzięły informację o tym, że nie ma innej drogi niż droga związana z przymusową restrukturyzacją.

    W kolejnym kroku - i to jest rozróżnienie między upadłością a przymusową restrukturyzacją - należy postawić pytanie o interes publiczny. W ramach identyfikacji pytanie podstawowe jest takie, czy doprowadzić do tego, żeby bank upadł, i wtedy wszystkie środki związane z kapitałem własnym, obligacjami, które bank wyemitował, wszystkie środki, które są niegwarantowane, a gwarantowana jest kwota 100 tys. euro wyrażona w złotych, czyli kwota ponad 400 tys. zł, które każda firma i każdy przedsiębiorca - ale już nie samorząd - mają gwarantowane... Generalnie w tym scenariuszu upadłości, jaki byłby przewidziany, bank upada, tak jak było w przypadku SK Banku w Wołominie...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: I SKOK-ów.)

    ...i w tym przypadku wszystkie środki samorządu zostają utracone, wszystkie środki nadgwarantów są tracone, wszystkie środki powyżej 100 tys. euro w danym banku są w masie spadkowej, która pozostaje po tym banku. Generalnie zazwyczaj jest to sytuacja, w której w ramach upadłości bardzo trudno cokolwiek z tych środków wyciągnąć.

    W związku z tym identyfikacja, decyzja BFG była taka, że jest interes publiczny, należy chronić środki samorządów, należy chronić środki nadgwarantów, osób i mikroprzedsiębiorstw, i w związku z tym została podjęta decyzja, że w tej sytuacji przymusowa restrukturyzacja jest najlepsza, ponieważ lepiej uchronić 53% środków samorządu i uchronić wszystkie środki nadgwarantów (Dzwonek), czyli mikrofirm, niż doprowadzić do upadłości. Takie są podstawy działań BFG. Dziękuję.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Wiesław Buż:

    Dziękuję bardzo.

    Kilka pytań było bardzo szczegółowych i na nie pan nie odpowiedział. Wobec tego czy minister finansów albo może sam pan premier podejmuje działania mające na celu uratowanie tego banku bez szkody i narażenia klientów, samorządów oraz podmiotów gospodarczych na straty lub bankructwo? Stracić mogą przede wszystkim zwykli mieszkańcy, a nie ten bank. Dlatego domagamy się, aby rząd znalazł środki na ratowanie samorządów, szpitali i przedsiębiorców. Nie można dopuścić do sytuacji, w której to te podmioty zapłacą za ratowanie banku, który był pod szczególnym nadzorem KNF - podkreślam: pod szczególnym nadzorem KNF-u - od kilku lat. Świadczy o tym także to, że nadzór skończył się niepowodzeniem, a odpowiedzialność za szkody powinien w takim przypadku wziąć na siebie KNF. Domagamy się więc udostępnienia wszystkich dokumentów finansowych, które miały wpływ na decyzję dotyczącą restrukturyzacji (Dzwonek) oraz działania KNF i banku PBS od 2016 r. Dziękuję bardzo.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście nie zdążyłem odpowiedzieć na kilka pytań. Skrótowo.

    Oczywiście jest licencja bankowa nowego podmiotu. Wszystkie informacje, które dotyczą procedury przymusowej restrukturyzacji, są objęte tajemnicą, w związku z tym nie ma prawnej możliwości, żeby o tych działaniach, planach kogokolwiek poinformować przed momentem rozpoczęcia procedury przymusowej restrukturyzacji. W związku z tym to, że ktokolwiek nie był poinformowany: władze banku, osoby, które są udziałowcami banku, czy klienci, jest naturalne, wynika z zapisów prawnych ustawy. Procedura przymusowej restrukturyzacji nie pozwala na to, żeby publicznie poinformować o tym, że taka decyzja zostanie podjęta.

    Padło pytanie dotyczące działań związanych ze wsparciem samorządów. Rzeczywiście jest tak, że w ostatnim czasie mamy tego świadomość, że tak naprawdę te działania, które zostały podjęte, czyli przymusowa restrukturyzacja, są przede wszystkim uzasadnione właśnie ratowaniem środków samorządów. Bo alternatywa, wobec której instytucje tzw. sieci bezpieczeństwa, KNF, BFG, się znalazły, to jest wybór: albo pozwolić na to, żeby bankowi groziła upadłość, albo doprowadzić do przymusowej restrukturyzacji i ochronić te 53%, te pięćdziesiąt parę procent środków. To rozwiązanie jest po prostu lepsze, w związku z tym w oparciu o taką alternatywę były podejmowane decyzje. Jeśli chodzi o sytuację dzisiejszą, kiedy część środków została umorzona, to rzeczywiście jest niezmiernie ważne to, żeby wspierać samorządy, które doświadczyły tej sytuacji.

    W związku z tym cztery podstawowe kroki, jakie już zostały podjęte, są następujące. Po pierwsze, Ministerstwo Finansów w dniu 23 stycznia wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego subwencję oświatową i równoważącą w kwocie niemal 76 mln zł, przewidzianą przede wszystkim na funkcjonowanie szkół, wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli. Drugi element: Ministerstwo Finansów pracuje nad możliwością wypłaty kolejnej raty subwencji w przyspieszonych terminach, zapewniając tym samym bezpieczeństwo funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Przede wszystkim bez zakłóceń ma przebiegać realizacja programu 500+, a więc ta sprawa jest szczególnie istotna z punktu widzenia zabezpieczenia tego programu.

    Po trzecie, i to jest też ważne, wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedstawiciele banku spotykają się już z samorządowcami. Bank przedstawi ofertę mechanizmów finansowych na preferencyjnych warunkach, które zapewnią im płynność finansową. Do piątku, czyli do jutra, samorządy mają też spotkać się z panią wojewodą, z którą my, tzn. przedstawiciele banku i Ministerstwa Finansów, jesteśmy w stałym kontakcie, aby oszacować pełne straty związane z tą sprawą. Chodzi o to, żeby jeszcze dodatkowo zastanowić się nad kolejnymi krokami, jakie możemy zrobić, aby wesprzeć (Dzwonek) jednostki samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.