Zgłoś uwagi

Poseł Iwona Michałek - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
44 wyświetleń
0

Stenogram

13. punkt porządku dziennego:

Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie˝ na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 81 i 123).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do opracowania corocznego sprawozdania z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ obliguje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepis art. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym Rada Ministrów do 30 września każdego roku przekazuje sprawozdanie do Sejmu i Senatu. Tak się stało, obowiązek ten został wypełniony. We wrześniu ubiegłego roku państwo posłowie otrzymali dokument podsumowujący działania związane z obszarem przeciwdziałania przemocy w roku 2018 do oceny i analizy.

    Sprawozdanie zawiera opis realizowanych przez resorty, samorządy i organizacje pozarządowe działań, dane dotyczące osób objętych wsparciem oraz infrastruktury przeciwprzemocowej, a także opis dobrych praktyk, tzn. działań o charakterze innowacyjnym realizowanych przez samorządy lokalne. Jest to więc odzwierciedlenie tego, co działo się w obszarze przeciwdziałania przemocy w roku 2018.

    W przedłożonym dokumencie dokonano porównania działań podejmowanych na przestrzeni lat 2014-2018 tak, aby uchwycić pewne tendencje i wyciągnąć wnioski do dalszych działań.

    Jak co roku odtworzyliśmy w sprawozdaniu działania dotyczące czterech najważniejszych obszarów. Pierwszy obszar obejmuje działania w zakresie praktyk profilaktycznych, drugi obszar to wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie, trzeci - sposoby oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz czwarty - profesjonalizacja służb.

    Do najważniejszych działań w ramach poszczególnych obszarów należy zaliczyć przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz osób starszych - jest to bardzo ważne w kontekście starzenia się społeczeństwa - dotyczącej ograniczonej wiedzy na temat wsparcia i ograniczonego dostępu do niego osób starszych, co wynika również z ich wieku, stanu zdrowia itd., jak również zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji ˝Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc˝ - taki był jej tytuł - dla służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

    W omawianym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bowiem harmonogram krajowego programu nie przewidywał ich w roku 2018. Badania przeprowadzane są co 2 lata.

    Jeśli chodzi o obszar dotyczący sposobów pomagania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, warto zwrócić uwagę na pewne działania. Chodzi o prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Obecnie na terenie kraju funkcjonuje 36 ośrodków, w tym jeden nowy - utworzony w 2018 r. w Krakowie. Z takiej formy wsparcia skorzystały w 2018 r. 6792 osoby. Jak pokazują prowadzone statystyki, liczba ta na przestrzeni lat trochę się zmniejszyła. Specjalistyczne ośrodki wsparcia nie są jednak jedynymi miejscami, w których ofiary przemocy w rodzinie mogą znaleźć schronienie i wsparcie. Pozostałe placówki to ośrodki interwencji kryzysowej czy też inne ośrodki... (Gwar na sali)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Przepraszam bardzo. Czy można prosić o kontynuowanie rozmów telefonicznych poza salą sejmową?

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek:

    ...czy też inne ośrodki wsparcia funkcjonujące na terenie kraju w ramach zadań własnych gmin i powiatów. W roku 2018 środki finansowe z budżetu państwa przeznaczone na funkcjonowanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie to 13 824 tys. na bieżące utrzymanie i 200 tys. na nowo utworzony ośrodek w Krakowie.

    Kolejne działania w obszarze wsparcia ofiar przemocy to realizacja procedury ˝Niebieskie karty˝, która jest narzędziem stosowanym wobec ofiar i sprawców w ich najbliższym środowisku, czyli w gminie. Pomoc w ramach procedury bez ˝wyrywania˝ dzieci i dorosłych ofiar z ich miejsc zamieszkania uznajemy za najbardziej optymalne i skuteczne działanie. I tak np. liczba ˝Niebieskich kart˝ w 2014 r. to 102 811, a w 2018 r. założono 93 311 ˝Niebieskich kart˝, jest tu więc lekki, niewielki spadek ich liczby. Wynika to prawdopodobnie z większej świadomości społeczeństwa i umiejętności odróżnienia, czym jest konflikt rodzinny, a czym przemoc. Niemniej w dalszym ciągu największa liczba procedur to procedury wszczynane przez Policję, której funkcjonariusze z uwagi na interwencyjny charakter ich pracy najczęściej stykają się z przemocowymi zdarzeniami. Tutaj trzeba podziękować Policji za bardzo dobrą współpracę. W dalszym ciągu najmniej procedur inicjuje ochrona zdrowia i oświata.

    Warto zatrzymać się na chwilę przy kolejnym narzędziu służącym zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacjach przemocowych, mianowicie chodzi o odbieranie dzieci w trybie art. 12a ustawy. Od 2015 r. liczba dzieci odebranych w trybie tego artykułu utrzymuje się na podobnym poziomie, choć zauważalny jest lekki spadek. W 2014 r. było ich 1359 , a w roku 2018 - 1130.

    W ramach obszaru dotyczącego oddziaływań na osoby stosujące przemoc należy wymienić dwa działania. Pierwsze to prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców. Środki finansowe na ten cel w 2018 r. to 4019 tys. zł. Z tej formy oddziaływań w 2014 r. skorzystało nieco ponad 8,5 tys. sprawców, natomiast w roku 2018 - 8700, a więc jest nieznaczny wzrost. Widzimy, że są zmiany, jeśli chodzi o te liczby. Drugie działanie to programy psychologiczno-terapeutyczne. Środki finansowe w 2018 r. to 846 tys. zł. W tych programach w 2014 r. wzięło udział 1610 sprawców, w 2018 r. 1283, czyli jest spadek.

    Ostatnie działanie, które zostało opisane w sprawozdaniu, to profesjonalizacja służb poprzez umożliwienie udziału przedstawicielom służb realizujących procedurę ˝Niebieskie karty˝ w szkoleniach organizowanych przez marszałków województw. Środki finansowe z budżetu państwa w 2018 r. przeznaczone na to działanie wyniosły 800 tys. zł. Dla porównania - w 2017 r. było to 480 tys. zł, a już na 2019 r. przeznaczono na to 1600 tys. zł. Od 2015 r. do 2017 r. był zauważalny spadek liczby osób uczestniczących w tych szkoleniach, natomiast w roku 2018 odnotowaliśmy niewielki wzrost.

    Jeżeli chodzi o środki finansowe ogółem - na realizację zadań w oparciu o postanowienia ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ budżet państwa na przestrzeni lat przeznacza coraz większe środki finansowe. I to trzeba jasno zaznaczyć. Na przykład w roku 2014 było to 16 570 tys., a w 2018 r. - 20 229 tys.

    Szanowni Państwo! Jako rząd Zjednoczonej Prawicy zauważamy problemy dotyczące przemocy w rodzinie i dokładamy wszelkich starań, aby zjawisko to minimalizować. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że oczywiście jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dlatego też w ˝Krajowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ - a jego zmiana w bieżącym roku jest konieczna - będziemy starali się wprowadzać inne, trochę być może mocniejsze zapisy, np. dotyczące działań profilaktycznych, tak aby pomagać rodzinom, zanim jeszcze dojdzie do przemocy, czy powodujące zwiększenie bezpieczeństwa osób doznających przemocy. Będziemy próbować w dalszym ciągu rozwijać oddziaływania na sprawców, bowiem bardzo zależy nam na tym, aby rodzina po kryzysie, w którym się znalazła, prawidłowo pełniła swe funkcje. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak bardzo trudna jest praca służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podejmiemy próbę wzmocnienia zapisów programu dotyczących uzyskania wsparcia oraz poradnictwa związanego z wykonywanymi zadaniami, np. w formie superwizji.

    Szanowni Państwo! Reasumując, ˝Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ działa. Zwiększamy ilość środków, będziemy program trochę zmieniać, bo nam po prostu zależy na rodzinie, zależy nam na bezpiecznej, szczęśliwej rodzinie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.9
Pozycja w rankingu:
198
Liczba głosów: 25
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.