Zgłoś uwagi

Michał Szczerba, Monika Rosa, Izabela Mrzygłocka - pytanie z 20 grudnia 2019 r.

2. posiedzenie Sejmu IX kadencji
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Michał Szczerba, Monika Rosa i Izabela Mrzygłocka - KO
w sprawie lawinowo rosnącej liczby nielegalnie działających placówek zapewniających całodobową opiekę osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
62 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Michał Szczerba:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polskie społeczeństwo się starzeje, ale również chcemy dzisiaj zwrócić uwagę Wysokiej Izby na lawinowo rosnącą liczbę nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

    19 lipca tego roku Sejm dokonał nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Jednak wydaje się, że ten projekt, który wszedł w życie już w sierpniu, mimo wzrostu kar finansowych, mimo umożliwienia nakładania tzw. rygoru natychmiastowej wykonalności nie spowodował zmniejszenia liczby nielegalnie funkcjonujących placówek.

    Szanowni Państwo! W tych placówkach może dochodzić do wielu nadużyć. Tam są przypadki nieludzkiego traktowania, sytuacje, które zagrażają życiu i zdrowiu pensjonariuszy. Takie przypadki były chociażby w Zgierzu, w Wolicy, w Trzciance. To są sytuacje kompletnie niedopuszczalne, w których mogą być nierespektowane prawa człowieka.

    Szanowni Państwo. Mamy dane z województwa mazowieckiego. I tylko w rejonie warszawskim - to jest rejon: Warszawa plus sąsiadujące powiaty - liczba nielegalnych domów opieki wzrosła z 60 do 72. Panie ministrze, jakie działania podejmuje rząd, żeby usprawnić nadzór wojewodów nad tymi placówkami? Jak wygląda współpraca wojewodów z Policją, z samorządem gminnym?

    Szanowni Państwo! Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że były konkretne propozycje, które także umożliwiały lepszą opiekę nad osobami starszymi. Odrzuciliście państwo - mówię do posłów Prawa i Sprawiedliwości - 4 października 2018 r. projekt ustawy (Dzwonek) o pomocy osobom niesamodzielnym. Konsekwentnie odrzucacie również poprawkę dotyczącą Narodowego Programu Alzheimerowskiego. 470 tys. Polek i Polaków to są osoby cierpiące na choroby otępienne. Chciałbym się dowiedzieć, jak rząd chce poradzić sobie z tą lawinowo rosnącą liczbą nielegalnych domów opieki. (Oklaski)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że w pierwszej kolejności warto odnieść się do danych statystycznych, świeżych danych, które zebraliśmy na 16-17 grudnia 2019 r. Od razu mówię, że dane te nie potwierdzają na pewno tezy o lawinowym wzroście liczby placówek, które w sposób nielegalny zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku. Myślę, że nawet teza o wzroście liczby takich placówek stoi też, że tak powiem, pod znakiem zapytania. Pragnę uspokoić pana posła: na pewno ze zjawiskiem lawinowego wzrostu liczby takich placówek nie mamy do czynienia.

    Ale odwołajmy się do danych statystycznych. Dane za ostatnie 4 lata. Dane pozyskane z 16 urzędów wojewódzkich, z wydziałów polityki społecznej, dotyczące liczby postępowań w sprawie nielegalnie prowadzonej działalności przez takie placówki. Rok 2016 - 88 wszczętych postępowań w takich sprawach. Kolejne lata pokazują powolny spadek liczby takich postępowań. Rok 2019 - 72 postępowania wszczęte w takich sprawach.

    Druga istotna informacja. Liczba wydanych decyzji nakładających kary za prowadzenie takiej nielegalnej placówki. 2016 r. - 42 decyzje o nałożeniu kary, rok 2017 - 45, rok 2018 - 27, rok 2019 - 43.

    Pan poseł wspominał też o wzroście przypadków, w których mamy do czynienia z naruszaniem praw człowieka w takich placówkach. Przypomnę, że wojewoda w takich sytuacjach, przypadkach może wydać decyzję nakazującą natychmiastowe wstrzymanie prowadzenia działalności. Rok 2016 - cztery decyzje, rok 2017 - zero takich decyzji, rok 2018 - również zero, w 2019 r. wydano jedną decyzję nakazującą natychmiastowe wstrzymanie prowadzenia działalności.

    Mamy również dane dotyczące potencjalnej liczby nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę w tym okresie. Jest to liczba dotycząca placówek, wobec których zastosowano karę pieniężną za prowadzenie takiej nielegalnej działalności, ale nie zalegalizowały one tej działalności ani działalności - wedle informacji posiadanych przez urzędy wojewódzkie - nie zaprzestały. Ta liczba utrzymuje się więc na mniej więcej stałym poziomie, tzn. ok. 100 takich placówek. Zgadzam się tutaj z panem posłem, że województwo mazowieckie jest niestety niechlubnym liderem w tym rankingu, dlatego że największa liczba nielegalnych placówek, ok. 60-70, to są placówki działające na terenie województwa mazowieckiego.

    Tak że największy problem z nielegalnie prowadzonymi placówki ma to województwo, ok. 21% wszczynanych postepowań w latach 2016-2019 dotyczyło tego województwa, a także ponad 50% placówek potencjalnie nielegalnie działających to są placówki działające na terenie województwa mazowieckiego. Podobny problem mają także województwa dolnośląskie, pomorskie i śląskie.

    Jeżeli chodzi o działania, jakie podejmują wojewodowie w sprawie placówek, które działają nielegalnie, to wojewoda, stwierdzając prowadzenie bez zezwolenia takiej placówki, może nałożyć karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w razie kontynuowania takiej działalności może zostać nałożona kara w wysokości 40 tys. zł.

    Pan poseł wspominał o tym, że 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o pomocy społecznej. Część przepisów tej ustawy weszła w życie 4 października, część jeszcze nie zdążyła wejść w życie, dlatego że data wejścia w życie części przepisów to jest 1 stycznia 2020 r. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość nałożenia kary w wysokości 40 tys. zł na podmiot, który po otrzymaniu prawomocnie kary za prowadzenie bez zezwolenia jednej placówki przenosi ją w inne miejsce lub rozpoczyna prowadzenie innej placówki.

    Po to, aby przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi województwami przebiegał jak najsprawniej, wprowadziliśmy przepisy, które przewidują stworzenie specjalnego wykazu kar, który jest zasilany informacjami pochodzącymi od poszczególnych wojewodów. Ten wykaz jest następnie udostępniany wojewodom, którzy prowadzą postępowania w sprawie nałożenia kary albo wydania decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie (Dzwonek) takiej placówki. Dziękuję.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Rosa:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Doskonale wiemy, że liczba wszczętych postępowań może nie oddawać pełnej skali funkcjonowania takich nielegalnych domów opieki nad seniorami.

    Stąd moje pytania. Czy państwo mają pomysł albo może wojewodowie, którzy mają obowiązek nadzoru nad domami zarówno działającymi legalnie, jak i tymi nielegalnymi, w jaki sposób kontrolować liczbę takich domów? Jak wygląda współpraca z Policją i nadzór nad funkcjonowaniem takich nielegalnych placówek? W jaki sposób usprawnić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi województwami, żeby rzeczywiście nie dochodziło do sytuacji przenoszenia z miejsca na miejsce takich nielegalnych placówek? I w jaki sposób tak naprawdę zatrzymać wzrost jednak wciąż zwiększającej się, szczególnie w województwie mazowieckim, liczby takich nielegalnych placówek?

    Prosiłabym także, ponieważ jestem ze Śląska, o informację, ile takich domów funkcjonuje w województwie śląskim i jakie działania podjął wojewoda w tej sprawie. (Oklaski)

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o kwestie współpracy wojewodów z samorządami i z Policją w tym zakresie, to chcę powiedzieć, że oczywiście samorząd terytorialny to jest część systemu administracji publicznej, która jest odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Tak że jest to ten szczebel struktury administracji publicznej, który na bieżąco monitoruje sytuację i ma, można powiedzieć, w zakresie obejmującym przedmiot naszej dyskusji najlepszy dostęp do informacji na temat tego typu placówek świadczących bezpodstawnie, bez podstawy prawnej tego typu działalność.

    Szczerze mówiąc, z informacji, jakich zasięgnęliśmy od urzędów wojewódzkich, nie wynikało, że są jakieś sygnały o braku dobrej współpracy czy, można powiedzieć, jakichś zakłóceniach, jeżeli chodzi o pozyskiwanie takich informacji i współpracę z samorządem terytorialnym w tym zakresie.

    Jeżeli chodzi o współpracę z Policją, to chcę zwrócić uwagę szanownych państwa posłów, że ta nowelizacja, o której wspominaliśmy, nie obejmuje wszystkich działań zmierzających do tego, aby ten system nadzoru i kontroli był jak najbardziej sprawny. Zwracam uwagę na przepisy karne, które pojawiły się w ustawie o pomocy społecznej. Art. 127a tej ustawy to przepis, który ma wyeliminować przypadki utrudniania czy udaremniania prowadzonych kontroli poprzez to, że nałożono obowiązek zapewnienia wsparcia Policji w trakcie takich kontroli.

    Zwracam uwagę na przepisy Kodeksu karnego, które penalizują udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowych osobie upoważnionej do przeprowadzania czynności w zakresie nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku.

    Chcę powiedzieć tak: 4 października to jest pierwszy termin wejścia w życie części tych nowych przepisów ustawy o pomocy społecznej, o których wspominałem, 1 stycznia to jest drugi termin. Musimy troszkę poczekać na ocenę skutków właśnie tej nowelizacji. Zakładam, że te skutki będą pozytywne i liczba placówek nielegalnie prowadzących taką działalność spadnie.

    Jeżeli chodzi o informacje dotyczące województwa śląskiego... (Dzwonek) Już króciutko. Jeżeli chodzi o liczbę postępowań w sprawie nielegalnej działalności w województwie śląskim, to było sześć takich postępowań w roku 2016 i były dwa postępowania w roku 2019. Liczba decyzji nakładających karę pieniężną: jedna w 2016 r., jedna w 2019 r. Potencjalna liczba placówek zapewniających opiekę bez zezwolenia to sześć w roku 2016. Na takim samym poziomie ta liczba utrzymuje się w roku 2019. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.