Zgłoś uwagi

Andrzej Bittel - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, zawarty i opisany w druku nr 43.

    Projekt ten stanowi jeden z priorytetów rządu, jeden z priorytetów Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ łączy się z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu wielu polskich miast, miasteczek i wsi.

    W roku 1990 w Polsce funkcjonowało blisko 26 tys. km linii kolejowych. Dzisiaj jest ich znacznie mniej, bo w procesach likwidacyjnych lub wobec braku eksploatacji zniknęło ok. 7 tys. km linii kolejowych, co - można powiedzieć w dużym uproszczeniu - spowodowało brak dostępu do usługi kolejowej dla 1/5 powierzchni naszego państwa. Skutkiem tego było także w następnym kroku nieobsługiwanie ok. 100 miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców w ramach transportu kolejowego. Stąd też celem rządu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, eliminowanie tego niedobrego zjawiska. Takie działania podejmujemy konsekwentnie w ramach realizacji krajowego programu kolejowego, programu utrzymaniowego. Te programy są związane z inwestycjami w sieci kolejowe, w ich remonty i bieżące utrzymanie.

    Chcemy ten proces intensyfikować, realizować go w lepszym tempie. Temu służy również m.in. ta ustawa, która daje parę instrumentów możliwych do zastosowania w ramach przedsięwzięcia, o którym wspominałem wcześniej.

    Po pierwsze, uściślamy warunki likwidacji linii kolejowych, po to aby wyeliminować ich niekontrolowaną likwidację bez wiedzy i zgody odpowiednich organów. W tym celu jest przywracana zgoda ministra właściwego ds. transportu na likwidację linii kolejowej bocznicy czy odcinka linii kolejowej. Doprecyzowujemy procedurę likwidacyjną poprzez obowiązek przeprowadzenia analiz i poinformowania zainteresowanych podmiotów i organów o zamiarze likwidacji. Wprowadzamy również możliwość karania pieniężnego za likwidację linii kolejowej lub bocznicy kolejowej z naruszeniem przepisów ustawy. Ta możliwość zostaje stworzona, jeśli chodzi o prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako niezależnego regulatora w tej sferze.

    Drugi ważny aspekt to umożliwienie użyczania jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub ich odcinkach. I to jest uelastycznienie, bo w tej chwili możemy w ramach procedur, które już występują w polskim prawie, przekazywać na rzecz samorządu terytorialnego nieruchomości do wykorzystania na dzieło transportowe, ale chcemy też mieć możliwość niekoniecznie rozporządzenia ostatecznego, przekazania nieruchomości. Chodzi też o elementy związane z użyczeniem, po to aby samorząd mógł ewentualnie zagospodarować je na swoje cele, ale żebyśmy mieli utrzymany korytarz transportowy w rozumieniu niekoniecznie drewnianych podkładów i starej, wyeksploatowanej linii kolejowej, ale w rozumieniu nieruchomości, które taki korytarz transportowy... Jego utrzymanie pozwoli w określonej przyszłości np. na reaktywowanie linii kolejowej, jeśli taka potrzeba zostanie zdiagnozowana.

    Trzecia ważna kwestia to realizacja wojewódzkich połączeń kolejowych poza granicą województwa. Chodzi o możliwość przemieszczania się poza granicę województwa do 30 km. W tej chwili ta sytuacja jest opisana inaczej: najbliższą stacją. To nie jest rozwiązanie, które powoduje, że system kolejowy jest spójny. W sytuacjach stykowych mamy czasami do czynienia z tym, że pociąg nie jedzie parę kilometrów dalej do jakiejś stacji, do ważnego ośrodka za granicą swojego województwa ze względu na brak porozumienia między samorządami wojewódzkimi. Dajemy taką możliwość, aby działać bez tego porozumienia do 30 km. Jednocześnie stwarzamy zachęty związane z możliwością dofinansowania ze środków Funduszu Kolejowego modernizacji napraw pojazdów taborowych, taboru lub też jego zakupu, jeśli takie dobre, korzystne dla sieci kolejowej rozwiązania dotyczące systemu kolejowego będą wprowadzane.

    Czwarta bardzo ważna kwestia to usprawnienie procesów inwestycyjnych. Pierwsza zmiana, o której warto wspomnieć, to wydłużenie stosowania do końca roku 2030 przepisów specjalnych, które mamy w ustawie o transporcie kolejowym, czyli rozdziału 2b, bo obowiązywanie tych przepisów jako przepisów specjalnych musi być określone konkretną datą. Teraz, jeżeli chodzi o tę datę, jest to koniec roku 2020. Będziemy inwestować w polską kolej ogromne pieniądze w najbliższych latach i w kolejnej perspektywie unijnej. Stąd też musimy mieć specjalne przepisy, które ułatwią i uproszczą to postępowanie. W ramach tych uproszczeń i ułatwień umożliwiamy na skutek analiz tych procesów, które w tej chwili prowadzimy, wypłaty właścicielom nieruchomości zaliczki w wysokości 70% odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Można powiedzieć, że jest to przepis, który jest zbliżony do przepisu specustawy drogowej.

    Upraszczamy system udzielania gwarancji finansowej dla największego beneficjenta środków publicznych, tj. PKP PLK. Szczegółowy plan realizacji krajowego programu kolejowego będzie głównym instrumentem gwarancyjnym. Ważne są przepisy dotyczące umożliwienia przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw transportu na rzecz PKP PLK skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz możliwości przeznaczenia środków uzyskanych z tych papierów na realizację inwestycji. Doregulowujemy również kwestię związaną z utrzymaniem infrastruktury drogowej lub sieciowej realizowanej w ramach inwestycji modernizacyjnych, mam na myśli wiadukty i drogi równoległe, aby ciężar utrzymania tych dróg w określonym zakresie brały na siebie właściwe samorządy.

    Ważna zmiana to włączenie do przepisów specjalnych inwestycji związanych z budową nowych linii tramwajowych, jeżeli znajdują się one poza pasem dróg publicznych. To też w sposób oczywisty ułatwi inwestowanie w ten środek transportu.

    I to jest w mojej ocenie najistotniejszy segment. Jest jeszcze kilka drobniejszych spraw, takich jak doprecyzowanie zasad kalkulacji opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej lub świadczonych usług, wprowadzenie w życie do naszego porządku prawnego wyroku TSUE, który nakazał peron pasażerski zakwalifikować do elementów infrastruktury kolejowej, czyli do pakietu minimalnego dostępu. Jest także kwestia związana z uregulowaniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Urząd Transportu Kolejowego. Chodzi o zmianę w Kodeksie postępowania cywilnego, która ma zabezpieczyć ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w tym postępowaniu.

    Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Jest to bardzo istotne przedłożenie, które będzie stwarzało nam warunki do tego, aby realizować krajowy program kolejowy i programy utrzymaniowe oraz budować jeszcze lepszy system transportowy naszego państwa. Bardzo proszę o pozytywne przyjęcie tego przedłożenia i nadanie mu dużego priorytetu, a w konsekwencji uchwalenie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.