Zgłoś uwagi

Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Wybór członków Trybunału Stanu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
58 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 23 i 23-A).

Poseł Anna Milczanowska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Premierzy! Życiorys kandydata, wraz z uzasadnieniem, pana Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego.

    Urodził się 2 stycznia 1942 r. w Warszawie. W 1964 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, na tej samej uczelni otrzymał absolutorium z historii sztuki. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej i złożeniu egzaminu sędziowskiego rozpoczął aplikację adwokacką. Po złożeniu egzaminu adwokackiego rozpoczął praktykę adwokacką w 1971 r. Był związany z opozycją demokratyczną. Na przełomie sierpnia i września 1980 r. był pierwszym konsultantem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Hucie Katowice, a jako pełnomocnik tego komitetu był autorem pierwszego wniosku o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ˝Solidarność˝ w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był obrońcą w licznych procesach politycznych działaczy NSZZ ˝Solidarność˝, w tym pierwszego procesu stanu wojennego pracowników Instytutu Badań Jądrowych z warszawskiego Żerania. Na I Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 r. publicznie potępił łamanie praw człowieka w okresie stanu wojennego. Na polecenie ówczesnych władz wytoczono mu osiem spraw dyscyplinarnych pod pozorem naruszenia wolności słowa. W wyniku jednej z nich, po rewizji nadzwyczajnej wniesionej do Sądu Najwyższego przez ministra sprawiedliwości, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu przez rok. Był jednym z inicjatorów powtórnej rejestracji zakładowych komitetów założycielskich NSZZ ˝Solidarność˝ i reprezentował w sądach ok. 40 takich komitetów. W wyborach w czerwcu 1989 r. był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej jako przedstawiciel komitetu obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W dniu głosowania do Sejmu i Senatu skutecznie przeciwstawiał się manipulacjom mającym zmienić wyniki tzw. listy krajowej. Od 1983 r. był członkiem konspiracyjno-dokumentacyjnej struktury Komitetu Helsińskiego, a następnie członkiem założycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 15 grudnia 1991 r. do 6 września 1992 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego likwidatora dotychczasowych struktur Państwowej Jednostki Organizacyjnej ˝Radio i Telewizja˝. Autor ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa oraz reprezentant NSZZ ˝Solidarność˝ w procesach wytoczonych na jej podstawie. Członek Komisji Konstytucyjnej NSZZ ˝Solidarność˝ i ugrupowań centroprawicowych. Przewodniczący działu źródeł prawa i wymiaru sprawiedliwości. Współautor obywatelskiego projektu konstytucji. Członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, przewodniczący podkomisji źródeł prawa.

    W Senacie I kadencji był członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Samorządu Terytorialnego i Komisji Inicjatyw i Praw Ustawodawczych. Był także przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej ds. inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim oraz wiceprzewodniczącym Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. W Senacie IV kadencji przewodniczył Komisji Ustawodawczej i był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. W Senacie VI kadencji był przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz członkiem Komisji Ustawodawczej. W latach 2015-2019 członek Trybunału Stanu. Był i jest bezpartyjny. Żonaty i ma czworo dzieci. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, że pan Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski jest dobrym kandydatem na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu.

    Życiorys pana Andrzeja Kojry wraz z uzasadnieniem.

    Pan Andrzej Kojro urodził się 9 kwietnia 1963 r. w Mińsku Mazowieckim. Zawodowo jest radcą prawnym związanym z grupą energetyczną RWE Polska.

    W roku 2015 aktywnie działał w prezydenckim Biurze Pomocy Prawnej prezydenta Andrzeja Dudy. Udzielał bezpłatnych porad prawnych we współpracy z europosłem Januszem Wojciechowskim. W poprzednich latach pełnił stałe dyżury radnego w siedzibie ˝Solidarności˝ w Mińsku Mazowieckim.

    Jest doświadczonym samorządowcem. W latach 1990-2010 był radnym wszystkich szczebli polskiego samorządu. Mandaty radnego pełnił w gminie wiejskiej Mińsk Mazowiecki, w mieście Mińsk Mazowiecki, w powiecie mińskim, i województwie mazowieckim.

    Od 1993 r. do 1998 r. był członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Mińsku Mazowieckim. Ponadto w latach 1999-2003 był członkiem wojewódzkiej komisji ochrony przyrody przy wojewodzie mazowieckim, a w latach 1999-2003 członkiem rady społecznej szpitala w Rudce k. Mrozów. W latach 1997-2001 był asystentem społecznym senatora Jerzego Baranowskiego z AWS. Obecnie nie jest członkiem partii politycznej.

    W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania obrotem energią elektryczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

    Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę jako prawnik - radca prawny w RWE Energia. Wieloletni pełnomocnik pracodawcy. Prawnik koordynator w obsłudze prawnej RWE Stoen SA w Warszawie. Specjalista w ministerstwie spraw wewnętrznych w Warszawie. Zespół Kontroli Wewnętrznej Dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Aplikant Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.

    Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Andrzej Kojro jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.

    Życiorys kandydata wraz z uzasadnieniem pani Iwony Olejnik, która urodziła się 18 września 1980 r. w Przemyślu. Z wykształcenia jest radcą prawnym. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Głównym zagadnieniem rozprawy doktorskiej była problematyka wsparcia polskich rodzin. Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

    Od ponad 5 lat pełni funkcję prezesa zarządu spółki Uzdrowisko Rymanów z siedzibą w Rymanowie-Zdroju, jednego z największych uzdrowisk w Polsce, a zarazem największego uzdrowiska w województwie podkarpackim. W okresie poprzedzającym objęcie funkcji prezesa zarządu była przewodniczącą rady nadzorczej w tejże spółce.

    Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku prawniczym. Była radcą prawnym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu. Zdobyła doświadczenie związane z tworzeniem i stosowaniem prawa, m.in. w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.

    Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pani Iwona Olejnik jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu.

    Życiorys kandydata wraz z uzasadnieniem pana Macieja Gustawa Zaborowskiego, który jest adwokatem, wykładowcą, certyfikowanym mediatorem oraz działaczem społecznym.

    Urodzony 10 lutego 1984 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także Harvard Law School oraz studia podyplomowe prawo własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbył także aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Jest także absolwentem studiów międzynarodowych, wspólna inicjatywa uniwersytetu stanowego na Florydzie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

    Był członkiem liderów społeczeństwa obywatelskiego założonej przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxford University w Wielkiej Brytanii oraz Akademii Młodych Dyplomatów Europejska Akademia Dyplomacji, specjalizacja służba zagraniczna. Aktualnie jest także w trakcie pisania pracy doktorskiej z prawa karnego.

    Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kilku znanych warszawskich kancelariach adwokackich, a także w Ambasadzie Rzeczypospolitej w Rzymie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie był współautorem m.in. raportu sejmowej komisji śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

    Autor licznych opinii prawnych związanych z procesem legislacyjnym, w tym realizowanych m.in. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zawodowy mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowca na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie jako adwokat jest partnerem zarządzającym Kancelarii Kopeć Zaborowski.

    Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zmian w prawie karnym. Współautor nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego... (Gwar na sali, dzwonek)

    Marszałek:

    Proszę państwa, bardzo proszę przyciszyć rozmowy, bo naprawdę nie słychać.

    Poseł Anna Milczanowska:

    ...Kodeksu postępowania karnego, m.in. w zakresie tzw. konfiskaty rozszerzonej, rozszerzonej odpowiedzialności karnej, biegłych sądowych, tzw. przestępstwa niealimentacji oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

    Od najmłodszych lat związany jest z działalnością pro publico bono, w tym m.in. jako p.o. przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska. Laureat prestiżowych nagród prawnych. W lutym 2018 r. wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji na sędziego Trybunału Stanu.

    W lutym 2019 r. odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za działalność społeczną i zawodową, w szczególności za działalność pro publico bono i edukację młodzieży.

    Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie pana Macieja Gustawa Zaborowskiego wskazują, iż jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.4
Pozycja w rankingu:
265
Liczba głosów: 71
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.