Zgłoś uwagi

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2019 roku.

Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
19 wyświetleń
1

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Poseł Arkadiusz Mularczyk:

    Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt wygłoszenia po exposé pana premiera wystąpienia dotyczącego polskiej polityki zagranicznej, w szczególności ostatnich 4 lat, jak również wyzwań przyszłości.

    Ostatnie lata stanowiły niewątpliwie niezwykle dynamiczny, burzliwy okres na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej. Zarówno w Unii Europejskiej, Europie, jak również na świecie pojawiło się wiele nowych zagrożeń, oczywiście też wiele szans. Na naszych oczach w wielu miejscach łamie się ład międzynarodowy, co wiąże się z konfliktami, także konfliktami zbrojnymi, zamachami terrorystycznymi. Widzimy, że w wielu miejscach na świecie i w Europie, także za naszą wschodnią granicą, pojawiają się zagrożenia. Jesteśmy również świadkami wielkich migracji ludności, jakich w ostatnich dekadach nie było. Stąd też pojawia się wiele wyzwań w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego, ale też wyzwań dla polityki międzynarodowej. Z tym większą satysfakcją trzeba podkreślić, że polska polityka zagraniczna prowadzona przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego w ścisłej współpracy z panem prezydentem Andrzejem Dudą wychodzi naprzeciw wielu współczesnym zagrożeniom, ale także jest wyrazem, jak podkreślił pan premier, odpowiedzialności za cały region, w którym leży Rzeczpospolita. Bez wątpienia, co jest istotnym elementem, ta polityka jest autonomiczna. Decyzje podejmowane są w Warszawie. Priorytety polityki zagranicznej wynikają z kalkulacji interesów Rzeczypospolitej i jej geopolitycznego położenia.

    W tak krótkim wystąpieniu ciężko jest wymienić wszystkie działania polskiej dyplomacji, natomiast najbardziej chciałbym zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Po pierwsze, chodzi o bezpieczeństwo. W ostatnich 4 latach udało się nam istotnie wpłynąć na wzmocnienie naszej współpracy z Paktem Północnoatlantyckim, jak również znacząco wzmocnić wschodnią flankę NATO. Potwierdził to ostatni szczyt NATO w Warszawie i zwiększenie liczebności wojsk NATO i wojsk amerykańskich w Polsce. Dziś prawie 6600 żołnierzy NATO przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale też całego regionu. Trwała obecność wojsk sojuszniczych w krajach sąsiednich, a przede wszystkim obecność czterech batalionowych grup bojowych wojsk NATO na wschodniej flance Sojuszu, czyli na terytorium Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, jest wyraźnym przesłaniem, sygnałem, że atak na jednego z członków NATO jest atakiem na wszystkie państwa Sojuszu. Tak więc decyzje podjęte na szczycie NATO w Warszawie bez wątpienia stanowią znaczący sukces naszej polityki międzynarodowej. Równolegle do współpracy z NATO zintensyfikowaliśmy współpracę dwustronną ze Stanami Zjednoczonymi zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, jak również w kwestiach gospodarczych, militarnych, energetycznych oraz politycznych. Wymiernym efektem tej współpracy jest zwiększenie obecności, liczebności wojsk amerykańskich w Polsce do 5500 żołnierzy oraz modernizacja, unowocześnienie polskich Sił Zbrojnych we współpracy z USA. Oznacza to także zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia i kompatybilność z siłami NATO i Stanów Zjednoczonych.

    Polska jest dziś bezpieczna jak nigdy w swojej historii. I to również jest wymierną zasługą rządów Prawa i Sprawiedliwości. Do rangi symbolu bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich urasta decyzja, której skutki Polacy odczuli 11 listopada, chodzi o zniesienie wiz turystycznych dla Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Ta historyczna decyzja mogła być zrealizowana tylko i wyłącznie dzięki wielkiej determinacji pana prezydenta Andrzeja Dudy i jego świetnym relacjom z prezydentem Donaldem Trumpem, ale też dzięki wielkiemu zaangażowaniu rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego.

    Nieprzerwanie prowadzona jest również współpraca z partnerami europejskimi. Działamy na rzecz silnej, demokratycznej i sprawnej Unii Europejskiej, funkcjonującej na podstawie traktatowych zasad subsydiarności i solidarności, sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi wszystkich państw członkowskich, bez dzielenia na lepszych, gorszych, szybszych i wolniejszych.

    Skutecznie zabiegamy o to, aby w Unii Europejskiej nie było podziału krajów wynikającego z Europy pierwszej i drugiej prędkości. Temu celowi służy nasza współpraca w regionie, w szczególności współpraca z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym priorytetem jest stworzenie równych szans w zakresie konkurowania w Unii Europejskiej zarówno dla firm, przedsiębiorców, rolników, producentów rolnych, jak i dla zwykłych obywateli. Naszym celem jest walka z wszelkimi barierami stwarzanymi przez biurokrację unijną, a tych barier jest niestety dużo. Szczególnie musi cieszyć deklaracja pana premiera dotycząca walki o równe prawa dla polskich firm transportowych i o konkurencyjność polskich firm transportowych, które próbuje się siłą rugować z rynków Europy Zachodniej, ale także zwiększenia dopłat dla rolników, bo o te dopłaty walczymy jako kraj już od początku naszej obecności w Unii Europejskiej.

    Aktywnie włączyliśmy się także we współpracę regionalną, angażując się w szereg inicjatyw służących rozwojowi bezpieczeństwa, stabilności oraz rozwojowi państw najbliższego sąsiedztwa. To jest nie tylko ożywiona współpraca gospodarcza, polityczna, regionalna z naszymi sąsiadami z Węgier, Czech i Słowacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która stała się ważnym ugrupowaniem i ważnym graczem na europejskiej szachownicy, ale także projekt Trójmorza, wsparty przez USA, Niemcy i Komisję Europejską, który przeszedł od fazy koncepcyjnej do fazy wymiernych działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej oraz nowoczesnych technologii informatycznych.

    Wspominając tu o współpracy w grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, należy podkreślić, że to właśnie w poprzedniej kadencji Sejmu zostały zainicjowane tak wielkie projekty jak projekt Via Carpatia, który pozwoli zintegrować i połączyć kraje Europy Środkowo-Wschodniej, projekt Via Baltica, który połączy Polskę z krajami bałtyckimi, czy wreszcie ambitne projekty kolejowe takie jak chociażby projekt utworzenia Bursztynowego Korytarza Kolejowego, którego celem jest zapewnienie komunikacji kolejowej z krajami leżącymi na południu Europy Środkowo-Wschodniej, od Bałtyku do Adriatyku. To są niewątpliwie wielkie i ambitne projekty infrastrukturalne, których celem jest projekcja naszych wpływów politycznych i gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej.

    Ważnym elementem tej polityki jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego czy wreszcie przekop Mierzei Wiślanej. To niewątpliwie ambitna polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości realizowana na przestrzeni ostatnich 4 lat, której skutki i efekty są oczywiście dalekosiężne, ale niewątpliwie celem tych wielkich inicjatyw jest nie tylko oddziaływanie naszego kraju na nasz region, ale też budowanie naszej pozycji w Europie i na świecie.

    Na uwagę zasługuje również zaangażowanie Polski w szereg projektów i inicjatyw europejskich. Niewątpliwie trzeba tu wymienić działania w ramach Partnerstwa Wschodniego, a także w ramach procesu berlińskiego, co daje Polsce możliwości współpracy z krajami będącymi członkami tych inicjatyw. To także nasz znaczny wpływ na rzecz polityki bezpieczeństwa i na rzecz gospodarki oraz poprawy bezpieczeństwa w krajach, z którymi podjęliśmy współpracę.

    Skutecznie pracujemy również na rzecz rozwoju poprzez promowanie i popieranie regulacji zwiększających globalną konkurencyjność Unii Europejskiej i przyczyniających się do lepszego funkcjonowania jednolitego rynku poprzez zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych, doskonalenie regulacji związanych z danymi osobowymi czy likwidację opłat roamingowych.

    Stale zwiększamy nasze bezpieczeństwo energetyczne oraz dywersyfikację źródeł dostaw energetycznych, m.in. poprzez budowę wielkich projektów, rozbudowę Baltic Pipe oraz rozbudowę terminalu Świnoujście. Po raz pierwszy w swojej historii Polska podjęła decyzję o dywersyfikacji źródeł energii i wdrożyła do realizacji bardzo ambitne cele, które mają służyć uniezależnieniu się Polski, Rzeczypospolitej, od rosyjskiego gazu.

    Skutecznie działamy także na rzecz otwierania nowych rynków handlowych, inwestycyjnych w krajach pozaeuropejskich. Można tutaj wymienić chociażby ważne, istotne wizyty gospodarcze i polityczne pana prezydenta Andrzeja Dudy w Wietnamie, Australii, Nowej Zelandii, Chinach czy też ministra spraw zagranicznych w Singapurze, Indonezji. Dzisiaj Polska jest nie tylko aktywnym graczem na arenie europejskiej, ale także inicjuje kontakty z odległymi krajami w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej.

    Jesteśmy niewątpliwie zaangażowanym i odpowiedzialnym partnerem na arenie międzynarodowej.

    Bierzemy aktywny udział w międzynarodowych misjach wojskowych i doradczych i szkoleniach pod auspicjami różnych organizacji - NATO, Unii Europejskiej, OBWE, ONZ - oraz w różnych regionach świata, takich jak: Mołdawia, Ukraina, Gruzja, Morze Śródziemne, Bałkany, Irak, Afganistan, Republika Środkowoafrykańska oraz od niedawna również Liban.

    Bierzemy aktywny udział w pracach ONZ, w tym Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019. Po ponad 20-letniej przerwie wróciliśmy do Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie promujemy poszanowanie prawa międzynarodowego oraz zabiegamy o bezpieczeństwo europejskie i światowe.

    Aktywnie współpracujemy w obszarze polityki klimatycznej. Wielkim sukcesem zakończył się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach, podczas którego przyjęto tzw. pakiet katowicki.

    Aktywnie sponsorujemy i podtrzymujemy więzi z Polonią i Polakami za granicą, promując nauczanie języka polskiego - z tej nauki korzysta na dzień dzisiejszy ponad 200 tys. uczniów w ponad 3,5 tys. ośrodków - oraz wspieramy łączność Polaków z macierzą.

    Nieprzerwanie świadczymy pomoc rozwojową i humanitarną, w 2018 r. w kwocie 2,8 mld zł, wspierając kraje Partnerstwa Wschodniego, Afryki czy Bliskiego Wschodu. To dzięki naszej polityce pomagamy osobom potrzebującym pomocy w ich krajach, budując szkoły, wspierając szpitale. Nie serwujemy polityki, którą w poprzedniej kadencji proponowała Platforma Obywatelska, sprowadzając rzeszę uchodźców do Polski i planując takie inicjatywy.

    Unowocześniamy także służbę zagraniczną, aby jeszcze bardziej profesjonalnie i efektywnie działać i dbać o polską rację stanu w najodleglejszych zakątkach świata. Jednym z efektów jest rozszerzenie sieci dyplomatycznej. Tylko w ostatnich 4 latach powstały ambasady RP w Dakarze, Panama City, Dar es Salaam, Bagdadzie, Manili, Valletcie, konsulaty generalne w Chengdu, Houston, Belfaście, a także utworzono Instytut Polski w Tbilisi. Pamiętam, jak w poprzedniej kadencji Sejmu, za rządów Platformy Obywatelskiej, likwidowano konsulaty i ambasady. Za naszych rządów te konsulaty się tworzy.

    Stale rozszerzamy sieć zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Powołaliśmy także nowe instytucje, na których wiedzę ekspercką liczymy, takie jak Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej.

    Na zakończenie chciałbym podkreślić - co jest niezwykle ważne dla mnie, ale też dla milionów Polaków, polskich obywateli - że skutecznie walczymy o prawdę historyczną. Dbamy o dobre imię Polski i wizerunek Polski za granicą.

    (Poseł Sławomir Nitras: I reparacje.)

    Trzeba podkreślić jednocześnie, że sprawa rozliczeń po II wojnie światowej pomiędzy Polską i Niemcami nie została w sposób prawny i polityczny ostatecznie uregulowana...

    (Poseł Sławomir Nitras: No i zaczęliście.)

    ...a bezmiar krzywd, strat ludzkich i materialnych, których skutki i konsekwencje do dziś odczuwa polski naród i polskie państwo... Do dzisiaj nie doczekały się zadośćuczynienia. Także obywatele polscy poszkodowani podczas działań wojennych nigdy nie mieli możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń. Podkreślić należy, że również ta sprawa jest wielkim wyzwaniem dla naszej polityki zagranicznej. Bardzo dziękuję, pani marszałek. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.7
Pozycja w rankingu:
392
Liczba głosów: 34
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.