Zgłoś uwagi

Poseł Tomasz Zieliński - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
10 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 730).

Poseł Tomasz Zieliński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, druki nr 679 i 730.

    Planowana nowelizacja ustawy - Karta Nauczyciela dotyczy przede wszystkim zmian w zakresie przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli. Są to zmiany oczekiwane przez środowisko oświatowe. I tutaj należy pochwalić pana ministra, że były one szeroko dyskutowane podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz podczas spotkań, jakie przeprowadzono z przewodniczącymi komisji dyscyplinarnych oraz rzecznikami dyscyplinarnymi przy tych komisjach.

    Proponowane zmiany dotyczą wydłużenia z 3 do 14 dni czasu, w jakim dyrektor zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Określono jednocześnie, że dyrektor nie musi powiadamiać rzecznika, jeżeli okoliczności wskazują, że nie doszło do takiego czynu. Obie zmiany były postulowane przez dyrektorów szkół, którzy mieli bardzo mało czasu na rozpoznanie zaistniałej sytuacji i przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Wprowadzono nowe terminy na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz dokonano zmian okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

    Doprecyzowaniu ulegają także przepisy Karty Nauczyciela nakazujące do tej pory w każdym przypadku zawieszenie nauczyciela czy dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte zostało postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w przypadku podejrzenia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Dzięki proponowanym zmianom czynność zawieszenia nie będzie potrzebna, jeżeli rzecznik dyscyplinarny, biorąc pod uwagę powagę stawianych zarzutów, zawnioskuje o wymierzenie kary dyscyplinarnej, kary nagany z ostrzeżeniem.

    Zmiana Karty Nauczyciela umożliwia finansowanie ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dodatkowych form doskonalenia podnoszących kwalifikacje artystyczno-dydaktyczne w szkołach i placówkach artystycznych. Zmiany w ustawie o systemie oświaty umożliwiają dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zlecenie dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadzenia analiz oraz przeprowadzania testów diagnostycznych i badań dotyczących egzaminów zewnętrznych. Umożliwiono, co na pewno zostanie przyjęte, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanie zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Ujednolicono zasady oceniania klasyfikowania i promowania słuchaczy w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej do zasad oceniania w szkołach dla dorosłych.

    Umożliwiono, porządkując występujące niejasności prawne, ministrowi edukacji narodowej zlecanie Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie zadań z zakresu oświaty i wychowania, czyli badań, analiz, ekspertyz, aż po przygotowywanie raportów, oraz jednocześnie zagwarantowano instytutowi finansowanie tych zadań z budżetu ministerstwa w formie dotacji.

    W ramach zmian proponowanych w ustawie - Prawo oświatowe m.in. umożliwiono ministrowi prowadzenie działań promujących w szkołach i placówkach dobre praktyki w zakresie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej. Jest to szczególnie ważne, gdyż promocja wszelkich innowacji, eksperymentów pedagogicznych może nie tylko je popularyzować, ale także zachęcić szkoły i placówki do ich wdrażania, szczególnie kiedy ich rezultaty i efekty są bardzo korzystne dla ucznia i dla szkoły. Wprowadzono zmiany dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi.

    Proponuje się fakultatywne przeprowadzenie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach i placówkach artystycznych przez specjalną jednostkę nadzoru utworzoną przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, biorąc powyższe pod uwagę, będzie głosował za uchwaleniem niniejszej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.9
Pozycja w rankingu:
50
Liczba głosów: 143
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.