Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Anita Sowińska, Wiesław Buż, Krzysztof Śmiszek, Katarzyna Ueberhan, Anita Kucharska-Dziedzic, Jan Szopiński, Joanna Scheuring-Wielgus, Robert Kwiatkowski, Dariusz Wieczorek, Katarzyna Kretkowska, Karolina Pawliczak, Monika Pawłowska, Tomasz Trela i Tadeusz Tomaszewski - Lewica
w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Krajowego Planu Odbudowy

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
29 wyświetleń
0

Stenogram

23. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Anita Sowińska:

    Pytanie jest skierowane do pana premiera.

    Polska zmaga się dzisiaj z kryzysem wywołanym pandemią - z utratą miejsc pracy, niewydolnym systemem ochrony zdrowia, brakiem komputerów dla dzieci. Jest wiele obszarów systemowych, które wymagają zmiany. Na to wszystko są pieniądze z Unii Europejskiej w postaci ˝Instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności˝. Polska ma otrzymać z tych funduszy 57 mld euro. Komisja Europejska zaznaczyła, że te środki powinny być przeznaczone przede wszystkim na reformy związane z ochroną zdrowia, ochroną środowiska i cyfryzacją. Tymczasem wiele projektów zgłoszonych przez województwa do ˝Krajowego planu odbudowy˝ jest sprzecznych z założeniami europejskiego funduszu. Znajdziemy tutaj projekty szkodliwe społecznie i środowiskowo, np. betonowanie rzek, spalarnie odpadów, drogi w rezerwatach przyrody albo nawet wyciąg narciarski, który spowoduje wycięcie 40 ha starego lasu. Cały proces wyboru projektów i podziału środków unijnych jest nietransparentny i poza kontrolą społeczną. Dlatego zwracam się do pana premiera z pytaniami: Jakie reformy w obszarze zdrowia, ochrony środowiska i cyfryzacji zamierza pan sfinansować z tego funduszu? Kiedy i w jaki sposób rząd włączy stronę społeczną w proces wyboru reform i projektów w ramach ˝Krajowego planu odbudowy˝? Jakie kryteria wyboru projektów będą brane pod uwagę i czy wyeliminowane zostaną projekty szkodliwe społecznie i ekologicznie? Proszę również o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.

23. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie.

    Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o kwestie związane z przygotowaniem ˝Krajowego planu odbudowy˝, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest tym resortem, który jest zaangażowany w prace nad przygotowaniem tego dokumentu. W te prace również zaangażowane są poszczególne resorty, które odpowiadają za konkretne obszary realizacji. Są to również regiony, są to interesariusze społeczno-gospodarczy, ale też eksperci zewnętrzni.

    Propozycje projektów do KPO - tak jak pani poseł słusznie wspomniała, ˝Krajowy plan odbudowy˝ to reformy. Wychodzimy od reform i to te reformy będą realizowane poprzez poszczególne projekty. Zostały złożone propozycje z poszczególnych resortów, regionów, regiony współpracowały ze swoimi interesariuszami i partnerami społeczno-gospodarczymi, ale również została do tego zaangażowana Rada Dialogu Społecznego.

    Do ˝Krajowego planu odbudowy˝ zgłoszono pierwotnie ponad 2,5 tys. projektów. Pracowano już nad najbardziej sensownymi zbiorami projektów, których było 1200. Do tych prac powołano osiem grup roboczych. Te grupy robocze pracują w następujących obszarach: infrastruktury, transportu, energii i środowiska, innowacji, społeczeństwa, zdrowia, cyfryzacji i spójności terytorialnej. Są to grupy robocze, które odpowiadają obszarom możliwym do wsparcia w ramach ˝Krajowego planu odbudowy˝. Bo ˝Krajowy plan odbudowy˝, szanowni państwo, to nie tylko te trzy obszary, o których wspomniano, czyli ochrona zdrowia, zielona gospodarka i cyfryzacja, ale to również te obszary, które będą odpowiadać za zwiększanie odporności na ewentualne wystąpienie innych zjawisk, które mogą zakłócić proces gospodarczy. W ramach tych grup roboczych trwa, ponieważ ta ocena ciągle jest prowadzona, proces weryfikacji i oceny projektów, które zostały zgłoszone do ˝Krajowego planu odbudowy˝.

    Musimy sobie tutaj powiedzieć, że reguły wydatkowania środków w ramach ˝Krajowego planu odbudowy˝ jeszcze nie zostały ustalone, ponieważ Komisja cały czas pracuje nad ostatecznym kształtem rozporządzenia. Miał to być instrument prosty, łatwy, szybko wdrażalny, natomiast kolejne zmiany rozporządzenia powodują, że może się on okazać znacznie trudniejszy niż kwestie związane z wdrażaniem polityki spójności, którą znamy już od wielu lat.

    Rozmawialiśmy, i pytanie dotyczyło również włączenia strony społecznej w proces wyboru projektów. Przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego uczestniczą w pracach wszystkich grup roboczych w ośmiu obszarach. W każdej grupie roboczej zapewniony jest udział strony pracodawców i pracowników. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele NSZZ Solidarność, Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan czy Business Centre Club. Rada Dialogu Społecznego ma zapewnioną bardzo silną reprezentację tych osób, w każdej grupie zasiada od czterech do dziewięciu przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego. Najwięcej przedstawicieli uczestniczy w pracach grupy dotyczącej innowacyjności. Pracami grup kierują przedstawiciele instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi oraz departament, który koordynuje regionalne programy operacyjne. Do składu tych grup mogą być również zapraszani eksperci zewnętrzni w dziedzinach odpowiadających poszczególnym tematom.

    Jeżeli chodzi o proces identyfikacji projektów do ˝Krajowego planu odbudowy˝, odbywa się on przede wszystkim na podstawie trzech rodzajów kryteriów: kryteriów ramowych, które jasno określają cel i wskazują kamienie milowe, ale również wskaźniki, w oparciu o które przekazywane będą środki; kryteriów strategicznych, czyli tych, które mówią o istotności dla neutralności klimatycznej, transformacji cyfrowej, ale również zawierają ocenę wykonalności danego projektu, która jest niezbędna do tego, aby w miarę szybko zrealizować te projekty; i trzecia grupa to kryteria tematyczne, tutaj już wchodzimy w ocenę punktową, która uwzględnia specyfikę tematyczną dla danego obszaru. (Dzwonek)

    Jeżeli chodzi o kwestie związane z konkretnymi przypisaniami do poszczególnych reform, powstała matryca do ˝Krajowego planu odbudowy˝, która segreguje poszczególne projekty, a tak naprawdę wiązki projektów, bo nie możemy mówić o punktowych projektach, tylko o grupie projektów, o przedsięwzięciach, które realizują poszczególne reformy. I ta matryca pokazuje logikę programowania interwencji w ramach ˝Krajowego planu odbudowy˝, ale również możliwość finansowania danego przedsięwzięcia, wiązki projektów ze źródeł finansowania innych niż ˝Krajowy plan odbudowy˝, jeżeli dane przedsięwzięcie do tego planu się nie wpisuje.

    Szanowni Państwo! W chwili obecnej jesteśmy również na etapie technicznych rozmów z Komisją Europejską na temat projektów.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Pani minister, może pani już kończyć? Bo jest za długo o minutę, a jest godz. 1.20.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak:

    W zasadzie wydaje mi się... Aha, rozmawialiśmy jeszcze o tym, że są projekty, które są szkodliwe dla społeczeństwa. Szanowni państwo, w wiązkach projektów i złożonych projektach nie znajdują się spalarnie odpadów czy betonowanie rzek. Owszem, znajdują się projekty dotyczące dróg śródlądowych, ale to jest kwestia pogłębiania, tak aby udrożnić rzeki. Są projekty przeciwpowodziowe, są projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, są projekty dotyczące rozwoju biogazowni, natomiast wszystkie projekty muszą spełniać warunek: do not harm, czyli nie szkodzić. I takie projekty, które będą szkodliwe, na pewno nie będą mogły uzyskać wsparcia w ramach ˝Krajowego planu odbudowy˝. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.