Zgłoś uwagi

Podsumowanie pierwszego dnia 8. posiedzenia Sejmu

Możliwość zdalnego udziału posłów w pracach Sejmu zapewnia uchwalona w czwartek 26 marca zmiana w Regulaminie Sejmu. Był to jedyny punkt pierwszego dnia 8. posiedzenia Izby. W związku z wprowadzonym stanem epidemii Sejm obradował z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Posłowie uczestniczyli w posiedzeniu rozmieszczeni łącznie w 12 salach. Dzięki temu możliwe było zachowanie zalecanych przez władze sanitarne odległości między parlamentarzystami.
piątek, 27 marca 2020 09:40
Zdjęcie nr 13, fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Możliwość zdalnego udziału posłów w pracach Sejmu zapewnia uchwalona w czwartek 26 marca zmiana w Regulaminie Sejmu. Był to jedyny punkt pierwszego dnia 8. posiedzenia Izby. W związku z wprowadzonym stanem epidemii Sejm obradował z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Posłowie uczestniczyli w posiedzeniu rozmieszczeni łącznie w 12 salach. Dzięki temu możliwe było zachowanie zalecanych przez władze sanitarne odległości między parlamentarzystami.

Uchwalone przepisy pozwalają posłom uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Ten nadzwyczajny sposób działania Sejmu może zostać zarządzony wyłącznie w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych opisanych w konstytucji lub w czasie trwania stanu epidemii. Zmiana obowiązywać będzie do 30 czerwca br.

Projekt zmian przedstawiło Prezydium Sejmu. Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiana podyktowana została koniecznością zapewnienia Izbie możliwości aktywnego działania i uchwalania ustaw w sytuacji walki z epidemią koronawirusa. Wzrost zachorowań wśród posłów lub objęcie dużej liczby posłów kwarantanną mogłyby spowodować brak niezbędnego do uchwalania przepisów kworum. Sparaliżowanie Sejmu oznaczałoby zaś, że państwo nie jest w stanie reagować na ewentualne rozprzestrzenianie się epidemii ani tez niwelować jej skutków dla gospodarki. Wnioskodawcy zwrócili też uwagę, że organizacja posiedzenia Sejmu w tradycyjnej formule, z uwagi na obecność dużej liczby osób, stwarzałaby ryzyko rozprzestrzeniania epidemii.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, decyzję o zwołaniu posiedzenia Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, podejmuje Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Skorzystanie z możliwości zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu Izby ma charakter fakultatywny, a posłowie zachowują możliwość udziału w obradach w sposób tradycyjny, w budynku Sejmu. Stosowane w nadzwyczajnych okolicznościach przepisy nie ograniczają dotychczasowych uprawnień posłów określonych w konstytucji, ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w regulaminie Sejmu. Wszyscy posłowie uczestniczący w obradach, niezależnie od formy tego udziału, będą mieli możliwość zabierania głosu, udziału w głosowaniach i składania wniosków formalnych.

Zmiany przewidują ponadto, ze w podobnej formie będą mogły się odbywać także posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych, Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów.

Fotogaleria: Instagram, Flickr

Retransmisja obrad: YouTube

***

Summary of the first day of the 8th sitting of the Sejm

The amendment to the Standing Orders of the Sejm adopted on Thursday, 26 March allows the deputies to remotely participate in the work of the Sejm. This was the only point on the agenda for the first day of the 8th sitting of the Sejm. On account of the state of the epidemic currently in force, the Sejm held its sessions in observance of special safety measures. The deputies who attended the sitting were spread over a total of 12 rooms. This allowed to keep the distance between deputies in accordance with recommendations made by the sanitary authorities.
The adopted rules allow deputies to participate in the sittings of the Sejm remotely, via electronic devices that enable remote communication. The Sejm may transition to this extraordinary mode of operation only in the event of introducing one of the states of emergency described in the Constitution or during an epidemic. The amendment will remain in force until 30 June this year.


The draft changes were presented by the Presidium of the Sejm. The explanatory memorandum emphasised that the amendment was dictated by the need to ensure the Sejm’s ability to operate and pass laws in the time of struggle with the coronavirus epidemic. An increase in cases among the deputies or a large number of them being placed in quarantine could result in the absence of a quorum required to pass legislation. Paralysis of the Sejm would, in turn, mean the state’s inability to react to a potential spread of the epidemic, or to address its impact on the economy. The proposers also pointed out that holding the sittings of the Sejm in the traditional formula would pose a considerable risk of spreading the epidemic due to the presence of a large number of people.


According to the adopted solutions, the decision to call a sitting of the Sejm that involves the use of electronic devices allowing for remote communication is made by the Marshal of the Sejm, following a consultation with the Council of Seniors. Remote participation in a sitting of the Sejm is optional, and the deputies can still participate in the deliberations in the traditional manner, in the Sejm building. The regulations applied under extraordinary circumstances do not limit the deputies’ existing rights provided for in the Constitution, Act on Exercising the Mandate of a Deputy and Senator and the Standing Orders of the Sejm. All deputies taking part in the deliberations, regardless of the form of said participation, will be allowed to speak,  vote and propose motions of order.


The amendments also provide for similar solutions for holding sittings of committees and subcommittees of the Sejm, the Presidium of the Sejm and the Council of Seniors.


Photos: Instagram, Flickr 

Video of the sitting: YouTube


Źródło: http://194.41.12.67/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=7B54E2D872BBAC36C125853800310A21

Czytaj więcej

Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.