Zgłoś uwagi

Komunikat ws. wyznaczenia terminu na zgłaszanie kandydatur na członka Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

Komunikat ws. wyznaczenia terminu na zgłaszanie kandydatur na członka Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2219, z 2022 r. poz. 181) zwanej dalej „ustawą”, w skład Komisji wchodzi siedmiu członków, w tym trzech powoływanych przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Komunikat ws. wyznaczenia terminu na zgłaszanie kandydatur na członka Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
wtorek, 14 listopada 2023 08:55
Zdjęcie nr 1, fot. Kancelaria Sejmu

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2219, z 2022 r. poz. 181) zwanej dalej „ustawą”, w skład Komisji wchodzi siedmiu członków, w tym trzech powoływanych przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

8 czerwca 2023 r. członek Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (wybrany przez Sejm), a zarazem zastępca przewodniczącego, Andrzej Nowarski złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Sejm IX kadencji 11 lipca 2023 r. nie powołał członka Komisji – żadna z dwóch zgłoszonych kandydatur nie uzyskała wymaganej większości głosów.

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu z 9 czerwca 2023 r. ws. stwierdzenia wygaśnięcia z upływem 8 czerwca 2023 r. członkostwa Andrzeja Nowarskiego (wskutek rezygnacji) w Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, Marszałek Sejmu na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 5 regulaminu Sejmu ustalił termin zgłaszania kandydatur na członków Komisji powoływanych przez Sejm do 20 listopada 2023 r., do godz. 16:00.

Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy w skład Komisji może zostać powołana osoba, która:
1)     ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;
2)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)     spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek:
a)     posiada tytuł doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
b)     jest nauczycielem akademickim w rozumieniu art. 116 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742),
c)     posiada wyższe wykształcenie prawnicze, medyczne, psychologiczne lub pedagogiczne,
d)     został jej nadany order lub odznaczenie, o którym mowa odpowiednio w art. 10 – 18 oraz w art. 19a ustawy z dnia 16 października 1992 r. o  orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1031);
5)     w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o  dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 i 497) oraz nie współpracowała z tymi organami;
6)     cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust 7 i 8 ustawy członkiem Komisji nie może być poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego lub osoba zajmująca inne niż członek Komisji kierownicze stanowiska państwowe w  rozumieniu przepisów ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 624), a  także radny, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz gminy, skarbnik gminy, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, członek zarządu województwa, skarbnik województwa oraz sekretarz województwa).

Członkiem Komisji nie może być także osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub w biurze posła do Parlamentu Europejskiego, lub osoba, która wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań lub jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o  pracę, lub świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Psychologów oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez okres co najmniej 2 lat obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności działania związane z ochroną praw dzieci i przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy seksualnej. Kandydatów na członków Komisji, powoływanych przez Sejm mogą zgłaszać także Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub co najmniej 35 posłów.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 regulaminu Sejmu wnioski ws. powołania członków Komisji składa się do Marszałka Sejmu.

Do wniosku dołącza się: uzasadnienie, dane o kandydacie i jego zgodę na kandydowanie (art. 30 ust. 2 Regulaminu Sejmu).

Ponadto kandydat na członka Komisji składa oświadczenie o  spełnianiu wymagań, o których mowa w ust. 6 – 8 ustawy, a w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. – także oświadczenie, o  którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 18 października 2006 r. o  ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (art. 6 ust. 10 ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 31d ust. 3 Regulaminu Sejmu, w przypadku gdy podmiotem składającym wniosek w sprawie powołania członka Komisji jest organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 6 ust. 9 ustawy, do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez tę organizację wymogu, zgodnie z którym zadania statutowe organizacji przez okres co najmniej 2 lat obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności działania związane z ochroną praw dzieci i przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy seksualnej.


Źródło: https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/komunikat.xsp?documentId=147A0FD5EEA1BC44C1258A67002DFA27

Czytaj więcej

Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.