Zgłoś uwagi

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE w Sejmie i Senacie RP – zapowiedź

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE w Sejmie i Senacie RP – zapowiedź
Od 24 do 25 listopada Sejm i Senat będą miejscem międzynarodowej debaty parlamentarnej nt. wojny na Ukrainie i jej wpływu na bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, a także roli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz parlamentów narodowych. W tych dniach w stolicy Polski odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE z udziałem około 200 delegatów z 52 krajów. Podczas obrad w Warszawie parlamentarzyści mają również dyskutować o gospodarczych i środowiskowych skutkach wojny oraz o ochronie podstawowych praw i wolności podczas konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych.
Zgromadzenie Parlamentarne OBWE w Sejmie i Senacie RP – zapowiedź
środa, 23 listopada 2022 11:46
Zdjęcie nr 1, fot. Kancelaria Sejmu

Od 24 do 25 listopada Sejm i Senat będą miejscem międzynarodowej debaty parlamentarnej nt. wojny na Ukrainie i jej wpływu na bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, a także roli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz parlamentów narodowych. W tych dniach w stolicy Polski odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE z udziałem około 200 delegatów z 52 krajów. Podczas obrad w Warszawie parlamentarzyści mają również dyskutować o gospodarczych i środowiskowych skutkach wojny oraz o ochronie podstawowych praw i wolności podczas konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych.

W części inauguracyjnej głos zabiorą m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, urzędujący przewodniczący OBWE i minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau oraz przewodnicząca ZP OBWE Margareta Cederfelt.

Podczas pierwszej sesji konferencji parlamentarnej, poświęconej wnioskom płynącym z wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, w tym jej wpływowi na OBWE, wystąpią: szefowa polskiej delegacji do ZP OBWE Barbara Bartuś, wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Przydacz oraz były koordynator ONZ ds. sytuacji kryzysowych na Ukrainie Amin Awad. Sesji przewodniczyć będzie wiceprzewodniczący ZP OBWE Pascal Allizard (Francja).

Tematem sesji drugiej będzie odpowiedź na gospodarcze i środowiskowe skutki wojny na Ukrainie. Obrady poprowadzi wiceprzewodnicząca ZP OBWE Irene Charalambides (Cypr), a wystąpią m.in. koordynator OBWE ds. działań gospodarczych i ochrony środowiska Igli Hasani, prezes zarządu Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera oraz członek polskiej delegacji do ZP OBWE Kazimierz Kleina.

W ramach trzeciej sesji delegaci będą dyskutować o ochronie praw podstawowych w sytuacji konfliktu zbrojnego i kryzysu humanitarnego. Debacie będzie przewodniczył wiceprzewodniczący ZP OBWE Reinhold Lopatka (Austria), a w jej trakcie głos zabiorą m.in. dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Matteo Mecacci oraz przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Radosław Fogiel.

Głównym zadaniem powstałego w 1992 r. Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, jest ułatwianie dialogu międzyparlamentarnego na rzecz realizacji celów OBWE, umacniania bezpieczeństwa i współpraca w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim. Członkami Zgromadzenia jest 323 parlamentarzystów z 57 państw. Delegacja Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE liczy 8 przedstawicieli i ich 8 zastępców, w tym po 6 posłów i 2 senatorów.

W 2022 r. przewodnictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie sprawuje Polska.


Transmisja posiedzenia (online):

•    profil Sejmu RP na Youtube – wersja polska
https://www.youtube.com/channel/UCN5seY_Oy_GiJRhF06GfRlw

•    strona ZP OBWE – wersja oryginalna (floor)
www.oscepa.org


Relacja z posiedzenia:

• Twitter:

@KancelariaSejmu (wersja polska)
https://twitter.com/KancelariaSejmu

@PLParliament (wersja angielska)
https://twitter.com/PLParliament

• Facebook:

@KancelariaSejmu (wersja polska)
https://www.facebook.com/KancelariaSejmu

• Instagram:

@sejmrp (wersja polska)
https://www.instagram.com/sejmrp/


Hashtag: #OSCEPAWarsaw22

 

                                                                                               

JESIENNE POSIEDZENIE
ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO OBWE 2022

/PROGRAM/

Sejm RP i Senat RP, Warszawa

24-25 listopada 2022 r.


CZWARTEK, 24 LISTOPADA 2022 R.

Konferencja parlamentarna: Wojna na Ukrainie - rola OBWE i parlamentów narodowych w odpowiedzi na konflikt oraz perspektywy przyszłej odbudowy

   
09:30 – 10:15 Sesja inauguracyjna

Sala Posiedzeń Sejmu

Wystąpienia otwierające:

- Marszałkowie Sejmu RP i Senatu RP:
    - marszałek Sejmu Elżbieta Witek
    - marszałek Senatu Tomasz Grodzki
- urzędujący przewodniczący OBWE - minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau
- przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Margareta Cederfelt

 

10:20 – 12:30 Sesja 1: Wojna przeciw Ukrainie: Wpływ na OBWE, doświadczenia na rzecz ochrony narzędzi i komparatywnej przewagi Organizacji

Sala Posiedzeń Sejmu

Przewodniczy: Pascal Allizard (Francja), wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

Wystąpienia:

- przewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Barbara Bartuś
- wiceminister spraw zagranicznych RP Marcin Przydacz
- były koordynator ONZ ds. sytuacji kryzysowych na Ukrainie Amin Awad

Dyskusja

 

15:00 – 18:30  Sesja 2: Odpowiedź na gospodarcze i środowiskowe skutki wojny na Ukrainie

Sala Posiedzeń Sejmu

Przewodniczy: Irene Charalambides (Cypr), wiceprzewodnicząca ZP OBWE

Wystąpienia:

- koordynator OBWE ds. działań gospodarczych i ochrony środowiska, ambasador Igli Hasani
- prezes zarządu Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera
- członek delegacji Sejmu i Senatu do ZP OBWE Kazimierz Kleina

Dyskusja

 

PIĄTEK, 25 LISTOPADA 2022 R.

Konferencja parlamentarna: Wojna na Ukrainie - rola OBWE i parlamentów narodowych w odpowiedzi na konflikt oraz perspektywy przyszłej odbudowy

 

09:30 – 12:00 Sesja 3: Ochrona podstawowych praw i wolności w sytuacjach konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych

Sala Posiedzeń Sejmu

Przewodniczy: Reinhold Lopatka (Austria), wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

Wystąpienia:

- dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Matteo Mecacci
- przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Radosław Fogiel

Dyskusja

 

12:00 – 12:30 Zamknięcie konferencji parlamentarnej

Sala Posiedzeń Sejmu

Wystąpienia końcowe:

- sekretarz generalny Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Roberto Montella
- przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Margareta Cederfelt
- przewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Barbara Bartuś

 

 

***

OSCE Parliamentary Assembly in the Sejm and Senate of the Republic of Poland – press announcement

On 24 – 25 November 2022, the Sejm and Senate will host an international parliamentary debate on the war in Ukraine, its impact on the security of the European continent, and the role of the Organization for Security and Cooperation in Europe and national parliaments. On these days, the Polish capital will hold the meeting of the OSCE Parliamentary Assembly, attended by around 200 delegates from 52 countries. During the Warsaw session, parliamentarians are also expected to discuss the economic and environmental effects of war and the protection of fundamental rights and freedoms during armed conflicts and humanitarian crises.

In the inaugural part, speakers will include: Marshal of the Sejm, Elżbieta Witek, Marshal of the Senate, Tomasz Grodzki, OSCE Chairman-in-Office and Minister of Foreign Affairs of Poland, Zbigniew Rau, and Margareta Cederfelt, President of the OSCE PA.

The first session of the parliamentary conference, devoted to lessons learned from the Russian Federation's war with Ukraine, including its impact on the OSCE, will feature the Head of the Polish delegation to the OSCE PA Barbara Bartuś, Poland's Deputy Minister of Foreign Affairs Marcin Przydacz and former UN Crisis Coordinator for Ukraine Amin Awad. The session will be chaired by OSCE PA Vice-President Pascal Allizard (France).

The second session will raise the response to the economic and environmental consequences of the war in Ukraine. It will be chaired by Vice-President of the OSCE PA Irene Charalambides (Cyprus), and speakers will include Coordinator for OSCE Economic and Environmental Activities Igli Hasani, President of Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera, and member of the Polish delegation to the OSCE PA Kazimierz Kleina.

In the third session, delegates will discuss the protection of fundamental rights in situations of armed conflict and humanitarian crisis. The debate will be chaired by OSCE PA Vice-President Reinhold Lopatka (Austria), with speakers including Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Matteo Mecacci and Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Sejm of the Republic of Poland Radosław Fogiel.

The main task of the OSCE Parliamentary Assembly, established in 1992, is to facilitate inter-parliamentary dialogue in support of OSCE objectives, strengthening security and cooperation in three dimensions: political-military, economic-ecological and human. The Assembly's membership includes 323 parliamentarians from 57 countries. The delegation of the Sejm and Senate of the Republic of Poland to the OSCE PA consists of 8 representatives and their 8 deputies (6 MPs and 2 senators).

Poland holds the chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe in 2022.


The meeting will be streamed (online):

• profile of the Sejm of the Republic of Poland on Youtube - Polish version
https://www.youtube.com/channel/UCN5seY_Oy_GiJRhF06GfRlw

• OSCE PA website - original version (floor)
www.oscepa.org


Report on the meeting:

• Twitter:

@KancelariaSejmu (Polish version)
https://twitter.com/KancelariaSejmu

@PLParliament (English version)
https://twitter.com/PLParliament


• Facebook:

@KancelariaSejmu (Polish version)
https://www.facebook.com/KancelariaSejmu


• Instagram:

@sejmrp (Polish version)
https://www.instagram.com/sejmrp/


Hashtag: #OSCEPAWarsaw22

 

                                                                                               

OSCE PARLIAMENTARY ASSEMBLY 2022
AUTUMN MEETING

/PROGRAMME/

Parliament of Poland, Warsaw

24-25 November 2022


THURSDAY, 24 NOVEMBER  2022  

Parliamentary Conference: The War in Ukraine: The Role of the OSCE and National Parliaments in response to the conflict and future reconstruction
   

09:30 – 10:15 Inaugural Session

Plenary Hall of the Sejm

Addresses by:

- Marshals of the Parliament of the Republic of Poland:
    - Marshal of the Sejm, Elżbieta Witek
    - Marshal of the Senate, Tomasz Grodzki
- OSCE Chairman-in-Office and Minister of Foreign Affairs of Poland, Zbigniew Rau
- President of the OSCE PA Margareta Cederfelt

10:20 – 12:30 Sesja 1: The war against Ukraine: Impact on the OSCE, lessons learned to safeguard the Organization’s toolbox and comparative advantage

Plenary Hall of the Sejm

Chair: Pascal ALLIZARD (France), Vice-President of the OSCE PA

Interventions by:

- Head of the Poland Delegation to the OSCE PA, Barbara Bartuś
- Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Marcin PRZYDACZ
- Former United Nations Crisis Coordinator for Ukraine, Amin AWAD

Open debate

 

15:00 – 18:30 Session 2: Responding to the economic and environmental impacts of the war in Ukraine

Plenary Hall of the Sejm

Chair: Irene Charalambides (Cyprus), Vice-President of the OSCE PA

Interventions by:

- Coordinator of OSCE Economic and Environmental Activities, Ambassador Igli Hasani
- President of Forum Energii, Joanna Maćkowiak-Pandera
- Member of the Polish Delegation to the OSCE PA, Kazimierz Kleina

Open debate

 

FRIDAY, 25 NOVEMBER  2022

Parliamentary Conference: The War in Ukraine: The Role of the OSCE and National Parliaments in response to the conflict and future reconstruction

09:30 – 12:00 Session 3:  Protecting Fundamental Rights and Freedoms in situations of Armed Conflict and Humanitarian Crisis

Plenary Hall of the Sejm

Chair: Reinhold LOPATKA (Austria), Vice-President of the OSCE PA

Interventions by:

- Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Matteo Mecacci
- Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Sejm of the Republic of Poland, Radosław Fogiel

Open debate

 

12:00 – 12:30 Closing of the Parliamentary Conference

Plenary Hall of the Sejm

Closing remarks:

- Secretary-General of the OSCE PA, Roberto Montella
- President of the OSCE PA, Margareta Cederfelt
- Chair of the Delegation of the Sejm and the Senate of the Republic of Poland to the OSCE PA, Barbara Bartuś


Źródło: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=B71F433955E4AFCDC1258903003F45F6

Czytaj więcej

Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.